Дагестан Республикасынынъ «Ногайский район» муниципаллык районынынъ 6-ншы созывынынъ Депутатлар йыйынынынъ 8-нши кезексиз сессиясынынъ КАРАРЫ