Яшавга эм баьри затка уьйретер

Спорт баьри ийги затка эм яшавга уьйретеди», – деп айткан Э.Хемингуэй. Сол соьзлерди Марат оьзине шакырув этип алып, суьйикли каьрин бардырганын, салган мырадларына ымтылганын йораймыз. Маратта элимизде айтылган чемпион болмага баьри зат та бар. Аьли баьри зат та онынъ оьзининъ колында. Марат Авасов баьри школа яшавында, район кезегинде озгарылатаган спорт шараларында катнасады. Янъыларда ол Аталыкты коршалавшы куьнине багысланып, район кезегинде озгарылган шарада катнасып, спорттынъ гирь коьтеруьв кебинде биринши орынды алды. Марат тайский бокс пан да каьр шегеди. Спорттынъ бу кебинде оны тренери Алим Адисов коьтергишлейди эм сулыбын байытады. Ызгы заманларда баьри ерлерде де спортка уьйкен маьне бериледи. Бизим окытувшыларымыз Т.Аджимусаев, А.Шадыров, А.Салимов школа балаларымыздынъ спорт оьрленуьвине уьйкен аваслыгы ман карайдылар. Булар балалар ман ислейдилер. Ийги ис тамамын бермей болмайды. Аталыкты коршалавшылар куьнине багысланган «Кая, йигитлер!» деген район шарасында Карагас авыл орта школасынынъ окувшылары биринши орынды алдылар эм уьшинши орынды гирь коьтеруьв бойынша, экинши орынды волейбол бо-йынша алдылар. Солай ок школада спорттынъ бокс кебинде де балаларды тренер Р.Менгласанов тербиялайды. Спорттынъ бу кебинде де оьз оьнерлерин коьрсеткенлер: А.Эсенбаев, Р.Менгласанов, Ю.Баякаев, З.Биарсланов, А.Эдильбаев, И.Аджиманбетов, А.Курганов, А.Тортаев, А.Абубекеров, Э.Бегембетов. Балаларымыздынъ спорттынъ туьрли кеплеринде бар талапларын коьтергишлемеге бек шалысып, исимизди бардырамыз. Ф.Мамутова, Карагас авыл школасынынъ директоры. Суьвретте: М.Авасов.