Суьйинишли балалыктынъ наьсипли эли

Саьбийлер азбарда орынласкан туьрли ойын алатларга минип, шенъилшеклерде шайкалып, завкланадылар. Эки шарлаклы мекан янъыларда кулланувга берилген, ама буьгуьнлерде мунда яшав толысынша баратаганына биз шайыт болдык. Бизди хош балалар бавынынъ заведующийи Наида Казмагомедовна Юнусова алды. – Биз быйыл январь айдынъ ишинде балалар ман ислеп басладык, коллектив былтыр август айдан алып ислейди, тербиялавшылар оьзлерининъ куьплерин аьзирледилер, методистлер янъы ислеп баслаган тербиялавшылар ман дерислер эттилер, олар ман сулыплары ман боьлистилер, – деп хабарлайды балалар бав етекшиси. Балалар бавында 20 куьп аьрекетлейди, аьр бир куьпке 20 бала киреди. – Заман заманы ман дерислер боладылар, бу куьнлерде тербиялавшылар оьз куьплеринде ашык дерислер бередилер, школага аьзирлик коьретаган куьплерде ногай тил эм адабиат дерислери берилген, солардынъ ишинде – «Навруз байрамы», «Ногай фольклоры» эм баскалар. Тербиялавшылар У.Тунгатарова, А.Койлакаева, Г.Сангишиева, А.Ярболдиева ашык дерислерин йогары дережеде бергенлер, – дейди тербиялавшылар куллыгы акында Наида Казмагомедовна. Куьплердинъ ишине киргенде, аьлемет эртеги ишинде болгандай боласынъ, туьрли китаплер персонажлары киргенде ок хош аладылар, балаларга кызыклы болсын деп аьр бир куьп боьлмеси ярасыкланган. Баьри затты да тербиялавшылар оьз коллары ман этедилер. Балалардынъ ойыншыклары да коьп. Коьплеген ойыншыкларды балалар бавы ашылган заманда район администрациясы алган, ата-аналар да аькелгенлер. Балаларга баьри амаллар этилген, ашайтаган, ятатаган ерлерде онъайлы эм ярасыклы. Балалар бавынынъ етекшиси район администрация олар ислесин деп коьп куллык эткенин айтты, олар юрмеге керек балалардан баска аьли де 50 балага ерлер эм керекли муьлк эткенлер, коьплеген савыт, тастамал эм сондай керекли затлар алганлар. Наида Казмагомедовна Юнусова яс коллективти басшылайды, ол Дагестан патшалык университетининъ востоковедение факультетин кутарган. Балалар ман ислев ога таныс, коьп заман ол район яслар комитетинде ислеген эм балалар ман тар байланыс туткан. Коллективте 92 аьдем ислейди, тербиялавшылардан баска, логопед, психолог, музыкантлар аьрекетлейдилер. Балалар бавынынъ етекшисининъ тербиялав иси бойынша орынбасары Марина Тангатаровна Искакова, хозяйство бойынша Машакова Нарбике Абдулаевна етекшиге ийги иси мен коьмек этедилер. Биз ясав, скульптура, анъ, компьютер классларын айланып шыктык. Аьр бир класс тийисли кепте керекли алатлар ман яракландырылган, спортзалда балалар завкланып ойнаятыр эди, суьврет ясав класста балалар ислеп турган мезгилине келдик. Балалардан «Сизге мунда ярайма» деп сораганда, олар бир тавыстан «Ярайды, кайтпага суьймеймиз» деп кышкырдылар. Олардынъ тербиялавшысы Бегалиева Камила Залимхановна балалар ман бирге тактага ясайды, анълатады. Соьйтип, кызыклы болып аьр бир дерис оьтетагандыр балалар бавында, неге десе ислемеге амаллар болса, оьз куллыгын кызыклы этип юритпеге де тыныш. Анъ классында туьрли саз алатлар бар, олар ман балалар бавынынъ методисти, музыкант Улбике Сартаевна Бакиева ислейди. Баскалай, мунда туьрли кружоклар аьрекетлейди, тезден биюв, ана, англис тил, компьютерный, эсап кружоклары да ашылаяк. Технический персоналдынъ куллыгы да коьп, ас асатаган, медициналык, кир юватаган блоклар керекли алатлар ман канагатланган, балалар авырыса, оларды яткармага боьлмелер де бар. Тек медсестра куллыгын юритпеге аьдем алынган йок аьли де, бу ис орынды алмага ыхтыяр савлык саклав министерствосына берилген, кайдай бир себептен сол сорав аьли де ашык болып турады. Республика бойынша коьплеген балалар бавлар ашылган, бизим районда да сондай ис болганы баьримизге де суьйинишли. Балаларымыз завкланып оьссе, бизге де сол зат аьруьв. Тербияланувшылар коьп болсын, олар билимли болсын деп йораймыз «Ногай Эл» балалар бавына. Сол суьйинишли балалыктынъ наьсипли эли аьр заманда да онъайлы эм ярасык болып турсын, завклы балалар куьлкисине толсын. Суьвретлерде: «Ногай Эл» балалар бавынынъ заведующийи Н.Юнусова; балалар бавынынъ тербияланувшылары.

{gallery}suyunush{/gallery}