Заман ман картаймас тарих

Сол йылларда етим тувыл, ата-анасы болганларга да тынышлардан тувыл эди. Тек Кудай аьдемге коьтерип болмастай кыйынлык бермейди дегенлей, Язманбет те басына туьскен кыйынлыкларды оьтти. Оьз тенълери мен бирге Язманбет Ибрагим увылы элге яв шапканда, коршалавга шыкты. Ол 1942-нши йылдынъ апрель айында колына савыт алды. Аьскерши Сырт Кавказ, биринши Украина фронтларынынъ сыраларында болып, согысты. Язманбет Айтманбетов байланыс бойынша специалист эди. Ол дав майданларда кабельный сызыгынынъ уьстинликли ислевин тергеп, боьлик етекшисининъ куллыгын да бардырган. Язманбет-атай согыс йылларда каты урыслар юретаган ерлерде эр борышын толтырды. Новороссийск каласын 7 ай узагында карадылар, коршаладылар. Солай ок бизим атамыз Керчь, Киев, Прага, Варшава эм тагы баска калаларды коршалавда катнаскан. Энъ уьйкен оьктемлиги Язманбет Айтманбетовтынъ Берлинди алувда катнасканы. Келди Уллы Енъуьв, илинди совет халкынынъ байрагы фашист еринде. Язманбет Ибрагим увылы Уллы Енъуьвди Берлинде йолыкты. Ол оьз ерине 1947-нши йыл кайтып келген. Согыс йыллардан сонъ ол Элди кайтадан тургызувда исин бардырды. Язманбет Ибрагим увылы янын берип куллык этетаган аьдемлер саныннан эди. Суьвретте: согыс ветераны Я.Айтманбетов.