Токтастырувшы йыйын

Ол, элимиздинъ миллет политикасын яшавга шыгарувда маьнели орынды тутып, Россия Федерациясынынъ 150-ден артык халкларын бирлестиреди. 2013-нши йылдан алып «Ассамблея народов России» Ортакроссиялык ямагат организациясынынъ сыйлы председатели – Дагестан Аькимбасы Рамазан Абдулатипов. Ол онынъ баславы ман туьзилген. Йыйын катнасувшыларынынъ карарына коьре, «Россия халкларынынъ ассамблеясы» ямагат организациядынъ Дагестан регионаллык боьлиги (ДРО) сол организациядынъ Уставы негизинде аьрекетлейди. Йыйында ДРО советининъ агзалары сайланды. Онынъ сырасына «Ногайский район» МО аькимбасы Казмагомед Янбулатов киргистилген, председатель этилинип Зикрула Ильясов эм ревизоры эсабында Умаросман Гаджиев сайландылар. «Россия халкларынынъ ассамблеясы» ямагат организациядынъ куллыгын уйгынлав бойынша ой-маслагатлар ман ДР Халк Йыйынынынъ Билим, илми эм маданият бойынша комитетининъ председатели Людмила Авшалумова, «Ногайский район» МО аькимбасы Казмагомед Янбулатов, миллет-маданият автономиялар ваькиллери эм баскалар шыгып соьйледилер. Оьз соьйлевинде К.Янбулатов бу шарадынъ уьйкен маьнелигин белгиледи, неге десе Россиядынъ баьри халкларын тыпакластырув эм дагестан ямагат организацияларды бирлестируьв кереклиги тувды.