Конак атанънан уьйкен

Сол эки юма ишинде, ят аьелге барган бала олардынъ аьдетлери мен эм баска халктынъ менталитети мен танысады. Сол проектке коьре, бизим конаксуьер шоьлимиз Кизляр каладан конакты йолыкты. Конак кызды Терекли-Мектебте Мамутовлардынъ аьели хош коьрип алды. Ол – 6-ншы класстынъ окувшысы Ангелина Начевная. Ангелина шоьлге март айдынъ 26-нда келди, ол Кадрия атындагы школадынъ 6-ншы класс окувшылары ман класс етекшиси Насима Аметова ман музейде, Баьтирлер Аллеясында болдылар, сыпырага таьтли азыклар салып, тоьгерек столдынъ касында танысып, хабарластылар, йырлап, бийип те алдылар. Сол кыз бан мен де таныстым, ол шоьл акында ойлары ман боьлисти. – Мага Ногай шоьлдинъ аьдемлери бек ярады. Баслап мен бир аз корккан эдим мунда келмеге, ят ер, кайтип турар экенмен деп ойладым. Мундагы класс йолдасларды, тураяк аьелдинъ аьдемлерин коьргенлей ок, ойларым шашырады. Мунда меним энъ де уьйкен мырадым толды. Мен атларды тек узактан коьрген эдим, атка минип шапсам экен деген мырадым кайзаманнан бар эди. Мени конакка алган аьелим мен бирге биз коьп мал бар ерге бардык, мен сонда койлар, козылар, атлар коьрдим, аз болса, ат пан да кыдырдым. Мунда оьзиме кыймаслар да таптым, аьли де мунда келмеге ойланаман, кыймасларымды оьзиме де конакка шакыраман. Келгениме эш оькинмедим, – дейди Ангелина. Ангелинады йолыккан Мамутовлардынъ тандыр саклавшысы Сыйлыхан Казбек кызы да бек разы болып туры. Онынъ айтувы ман, ол Ангелинады оьзининъ балаларыннан кем коьрмейди. – Кызалак оьзи де суьйгендей бала, соьзге де тез кириседи, оьз ойларын да айтады, – дейди ол. Мамутовлардынъ авылдаслары да конак кыз келгенли бери бир-бирисининъ аманшылыгын тез-тез билип басладылар. Бу проекттинъ ийги яклары коьп. Баска районнан бала конакка келип, миллетлер ара дослык беркип калмай, авылдаслардынъ катнаслыгы да янланды. Суьвретлерде: конак кыз Ангелина эм аьеллер.

{gallery}konak{/gallery}