Шаир кызын оьрметлеп

РФ Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы, коьплеген поэзия йыйынтыкларынынъ авторы, РФ Билимлендируьв тармагынынъ сыйлы куллыкшысы, ДР Халк билимлендируьв отличниги, 2006-ншы йыл Президент грантынынъ иеси болган йогары категориялы окытувшы Салимет Майлыбаевады сыйлы мерекеси мен кутлап туьрли регионлардан конаклар келгенлер. Баслапкы соьзди «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы К.Суюндиков алды, ол мерекешиди кутлады эм хошлав адресин окыды. Районнынъ авыл поселениелер аькимбасларынынъ атыннан кутлав соьзин Эдиге авыл басы Р.Елгишиев айтты. Баскалай, С.Майлыбаевады шаир А.Култаев, язувшы В.Казаков, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы М.Кожаев, «Ногай давысы» газетасынынъ бас редакторы А.Атуова, «Вестник Карачаево-Черкессии» газетасынынъ редакторы С.Нартоков, Магарамкент ра-йоныннан окытувшы З.Агамов, Ногай район маданият управлениесининъ етекшиси Я.Кудайбердиев, Туркиядан келген конак Сами, шаир Ф.Сидахметова эм баскалар кутладылар. Соьйлегенлер Салимет Ахматовнага ийгиликлер эм яратувшылык йолында аьли де коьп бийикликлер йорадылар. ДР Халк Йыйынынынъ депутаты М.Авезов мерекешиге «Ленин комсомолына – 95 йыл» деген эстеликли медаль тапшырды. Кешликте шаирдинъ коьплеген ятлавлары окылды, онынъ соьзлерине язылган йырлар йырланды. Салимет Майлыбаева етекшилейтаган «Тулпар» адабиат кружогынынъ тербиялавшылары ярасык этип суьйикли окытувшыга багыслаган ятлавларын окыдылар. Кешликте шаирдинъ орысшага М.Нурлубаев пен коьширилген ятлавлары да окылды. Шарады тамамлай келе, ызгы соьзинде шаир кызымыз Салимет Майлыбаева баьрисине де оьз разылыгын билдирди эм оьзининъ ногай халкына багыслаган ятлавын окыды. Суьвретлерде: кешликтен коьринислер.

{gallery}shair{/gallery}