Исте мукаят етекши, аьелде коьримли ата

 

1983-нши йыл УОС-ты К. Межитов басшылайды. Мине 26-ншы йыл ол кыйын аьллерге туьсип келеятырган оькимет учреждениесин етекшилеп келеятыр.

– Каирбек Асанович, исинъизде кайдай маьселелерге йолыгасыз?

– Кризис заманда, баска оькимет учреждениелериндей болып, биз финанс яктан кыйналамыз. Кыйын акты заманы ман аламыз, тек ислемеге, куллыгымызды юритпеге акша келмейди. Техникамыз да эскирген. Трактор, оргтехникады, УАЗ коьлигимизди отыз йыллап кулланамыз. Ол техникаларга керидеги алатлар, бензин, солярка да керегип турады. Тез арада тегершикли экскаватор да алув керек.

– Кризис болды деп штатынъыз кыскартылдыма?

– Бизим штатымызда кырк аьдем эди. Кризис деп бизден алты аьдемди тайдырдылар. Оннан да коьп тайдыраяк болган эдилер, тек мен эрисип, ол затты токтаттым,– деди етекши.

– Бу йыл сиз кайдай куллыклар эттинъиз?

– «ОАО Дагсельхозавтодогстрой» деген оькимет учреждениеси мен биз республикалык бюджетиннен шыгарылган акшага (2.550 миллион маьнет акшага) 14,3 шакырым КВФ-3 деген каналды тазаладык. Орта-Тоьбе авылдынъ басшысы да 450 мынъ маьнет акшага кесек каналды тазалатты, – дейди етекши.

– Каирбек Асанович, аьли де кайдай куллыклар этеексиз?

– КНВ деген магистральный каналдынъ 2 еринде дамбалары тозган. Ол дамбалар шыдамаса, Ногай районымыз сувсыз калады. Сол дамбаларды коьтертпеге республикамыз 740 мынъ маьнет акша шыгараяк. Ол акша бек аз. Кайтип еткереегимди де билмеймен, – деп навасызланды К. Межитов. Ол куллыгында тек исин яхшы бажаратаганлар эм коьп кере ис пен тергелген аьдемлер мен ислейди. Айтпага, мелиоратор куьнине багыслап, И. Абдулкеримовка эм Р. Искаковка Махачкаладан Сый грамоталар йиберилген. Сол себептен болар олар исин тийисли кепте толтырадылар.

Каирбек Межитов 1998-нши йылдынъ ызында ДР Авыл хозяйствосынынъ ат казанган куллыкшысы деген атка тийисли болган. Бу йыл ол 60 йыллыгын эм ян косагы Фатима Тоьлегеновна ман аьел курганлы 35 йыллык мерекелерин белгиледилер. Олардынъ 3 кедеси эм 5 уныклары бар.

 

Аьдем аьелинде калай, исинде де солай. Ийги аьел курган, ийги коллективти де курып бажарады.