КАЙГЫРАМЫЗ ЭМ ОЬКТЕМСИЙМИЗ

1418 куьн эм кешеге созылды кавга. Согыстынъ ашшылыгын биринши болып Брест беркитпедегилер таттылар. Москва уьшин, Сталинград уьшин, Курск ериндеги эм баска каты урысларда йигитлеримиз канын-янын аямадылар,оьзининъ яшавыннан да элин йогары салдылар. Уллы Аталык согысы элимизге енъуьв мен тамамланды. Тек кайдай баа берилди бу Енъуьвге? 27 миллион совет аьдемлери дайымларга дав майданларында калдылар, аналар увылларын, балалар аталарын йойдылар. Бу кайгылы куьнге багысланган шарады «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Рашид Шангереев ашты эм юритти. Оннан сонъ эскеруьв шарада Район аксакаллар советининъ председатели Рашид Мурзагишиев шыгып соьйледи. «Узак кете барады каты согыс йыллары. Ювыкларды йок этуьв мен байланыслы юрек сызлавы аста болгандай болады, ама мундай шараларда юрек авырувы куьшленеди. Кайгырув ман бирге бизим юрегимизде Уллы Енъуьв уьшин оьктемлик сезими бирге барады. Буьгуьнлерде бизим явларымыз, бас коьтерген фашистлер узак 1945-нши йылдагындай болып Енъуьв бизики болаягын билсинлер», – деди ол. Согыстан кайтпаганлардынъ сыйына йыйылганлар бир такыйка уьндемей токтадылар. Олар Уллы Аталык согысында ян берген ердеслеримиздинъ эстелигине гуьл байламлар салдылар. Суьвретте: шарадан коьринис.