САВАПЛЫК

«Биз пенсионерлер, сизинъ ис йолдасынъыз Кулимхан Крымхан кызы Тангатаровага ийги иси уьшин разылыгымызды билдиремиз. Ол оьз ис борышларын яны авырувы ман толтырады. Ол кайзаманда да коьмекке аьзир кыскаяклы. Сени мен суьйинишинъди де, кайгынъды да боьлмеге болатаган аьдем. Кулимхандай аьдемлерге «онынъ кол астында баьри зат та янады» деп айтпага болады. Аьр бир тапшырылган куллыкты ерине де еткерип, тийисли кепте этип болатаган инсан, биз ясуьйкенлер – ога бизди тапшырганга бек разымыз, онынъ эткен ислери де бизге бек ярайды. Сав болынъыз!»

Мен де, КЦСОН боьлик етекшиси болып, Кулимхан Тангатаровадынъ эткен исин белгилегим келеди. Бизим боьликте социаллык буйымлар ман пайдаланатаган баска гражданлардан да Кулимханнынъ акында тек ийги соьзлер эситемиз, ога каратылган разылыклар саны да бек уьйкен. Ол ис борышын ийги толтыратаганы уьшин бир неше кере грамоталар ман эм акшалай баргылар ман савгаланган.

Аьдем сенимин казанув тынышлардан тувыл, ама казанганнан сонъ сол сезим бек йогары бааланады. Ясуьйкен несилдинъ сеними боьтен де маьнели эм баалы. Биз сол сенимди казанар уьшин аз куьш салмаймыз, олар – ясуьйкенлер, танълагы куьнде янларында сенгендей, кыйында кол созгандай аьдемлер бар экенлерин аян сезип турмага кереклер.

Баьри куьшимизди де ийги куллык бардырув уьшин саламыз.

М. Ярикова, Ясуьйкенлерди эм сакатларды уьйлеринде социаллык яктан канагатлав бойынша боьлик етекшиси.

Ден савлык – байлыгымыз

Янъыларда «Ден савлык мектеби» программасы ишинде КЦСОН-нынъ ясуьйкенлердинъ эм сакатлардынъ куьндизги ял алув боьлигининъ куллыкшылары «Кардиотренажерлар» деген темага боьликте социаллык буйымлар ман канагатланатаган гражданлар ман хабарласув юриткенлер.

Хабарласув йылы аьлде оьтти. КЦСОН куллыкшысы ясуьйкенлер А.Исаевага, Н.Османовага, Б.Койлюбаевага, З.Байманбетовага, Н.Карагуловага кардиотренажерлар деген не экенин анълатты. Солар аркалы кайдай авырувлардынъ алдын шалмага болатаганын да ясуьйкенлер эситтилер. Хабарласувдынъ барысында сол тренажерлардынъ пайдасы болмаса, зарары йок экени акында ашыклап айтылды.

М.Саитова, ЛФК инструкторы.

Балалардынъ язгы тыншаювлары

Ногай район бойынша КЦСОН куллыкшылары ис борышларына коьре сакат аьдемлер мен, сакат балалары бар, осал яшайтаган аьеллер мен куллык этедилер. Сол аьеллердинъ балаларынынъ язгы тыншаювлары акында да каьр шегуьв – олардынъ борышларынынъ бириси.

Кыйын аьллерге туьскен аьеллердинъ балалары тыншаюв лагерьлерге йиберилетаган эди. Оькинишке, бу йыл Дагестан Республикасы бойынша балаларга тыншаюв лагерьлерге путевкалар берилмедилер.

Балалардынъ тыншаюв куьнлери 1-нши июнь – Балаларды коршалав куьниннен басланады. Сол куьнге багыслап, боьлик куллыкшылар туьрли шаралар озгарадылар. Айтпага, асфальтте суьврет ясав, тетиклер мен шабысув, бир-бириси мен базласув. Солай ок, яз шакларда биз балаларды туьрли шараларда катнаспага аьвликтиремиз. Бизде балалар ман да айырым куллыклар юритиледилер, боьликке 7-10 ясларындагы 20 бала келип, окувларын этедилер. Олар ман туьрли ойынлар да ойнайдылар. Кыйын аьллерге калган аьеллерге барып, соьйлесуьвлер юритедилер, колтыклавга тийисли аьеллерди ашыклайдылар. Авыл ерлеринде куллык этетаган социаллык куллыкшылар керексингенлерге тийисли документлерди де туьзетпеге ярдам этедилер. Аьли куллыгымыздынъ тамамларын келтире берип, яшавшыларды социаллык яктан коршалав фонды ман 12 аьеллерге материаллык ярдам этилген.

А.Агисова, аьеллерди эм балаларды социаллык яктан коршалав боьлигининъ етекшиси.

Биз ярдамга аьзирмиз

КЦСОН-нынъ Тез аьрекетте социаллык яктан канагатлав боьлиги аьрекет этеди. Олардынъ бас борышлары керексинген аьеллерге, аьдемлерге бир кере материаллык яктан болсын, кийим яде болса, азык яктан коьмек этуьв болады. Олар коьмек этпеге болатаган гражданлар категориясына ялгыз ата яде аналар, сакатлар, коьп балалы аьеллер киредилер.

КЦСОН-нынъ бу боьлигинде специалистлер эм юрист куллык этеди. Боьлик биз йогарыда келтирген буйымлардан, ярдамлардан баскалай, коьгилдим оты йок авыллардынъ яшавшыларын каты ягарлык пан да канагатлайдылар.

Янъыларда боьлик куллыкшылары керексингенлерге тийисли ярдам эттилер. Сол ийги исти толтырмага оларга спонсорлык коьмекти Терекли-Мектебтен «Орхидея» туькен иеси Г.Терекбаева, «Стиль» туькенининъ иеси Э.Кожаева, балалар уьшин туькен иеси Ф.Карагулова эттилер. Оларга айырым разылык.