Еннеттинъ капыларын кенъ ашып

Оькинишке, «Мен сосындай сынавды коьтерип болмаспан» деген янъылыс ой коьп мусылманларга Кудайдынъ борышын толтырмага бермейди. Оьзек те баслап мундай шилледе сувык сувды ишпей, сувсынды кандырмай турув тыныш тувыл, ама ораза тутканга Алла куьш береди.Эгер инсанлар Рамазан айдынъ баьри ийгилигин билген болса, олар оны сав йыл узагына созылсын деп тилеек эдилер деген хадис бар. Рамазан айда Кудай ийги затлар коьп эткенлерге баалы савкатлар тапшырады. Аьдемнинъ эткен савабы бу айда 700-ге арттырылып, яман иси де коьпке оьсип эсапланады. Сонынъ уьшин, аявлы ердеслерим, бу сыйлы айда бир-биримизге шыдамлы болайык, ийги ислер коьп этпеге шалысайык, осал аьлде яшайтаганларга ярдам этейик. Оразадынъ мырады – ток аьдемлер аш болганнынъ кадирин билсин, аьдемлер Кудайдынъ бизге берген онъайлыкларына: сувга, аска эм баскаларга тийисли баа берип билсин деген. Юрегимизди, тилимизди, ойларымызды наслыктан тазалайык. Пайхамбар (Алла оны саламласын эм сыйласын) айткан: «Ораза тутканлардынъ эм кешелерде тилек тилегенлердинъ биревлери аш болувдан эм уйкысыз кешеди йиберуьвден баска зат алмайдылар», -деп. Олай деген, ораза туткан инсан йолдаслары ман урсысса, биревдинъ артыннан яман соьйлеп, оны туьрткишлеп турса, ога пайда болмайды. Сога коьре соьйткенлерге шыдамлы кепте ораза ыслаганынъызды айтып, басынъызды алынъыз. Рамазан айдынъ сыйын Лайлатуль-кадр (Кадыр кеше) арттырады. Онынъ кайзаман болаягы тек бир ялгыз Аллага белгили. Бу кешеди Рамазан айдынъ ызгы он куьнинде излемеге тийисли деп белгили. Кадыр кешесин тилек тилеп шыккан инсан уьйкен наьсипке йолыгады, эм бу кеше аьдемлердинъ келеектеги бактысы язылады деп айтылады. Сосы бир кеше Алласын эскерип шыгув мынъ айга тенъ деп саналады. Мухаммад Пайхамбарга (Алла оны саламласын эм сыйласын) Кудай Рамазан айында Коранды йиберген. Ол Рамазан айдынъ ызгы он кешесин уйкламай, куьзет шыгып, межигитте Коран окып йиберген. Биз де оннан коьрим алсак яхшы. Сыйлы Ораза айдынъ, аьр бир такыйкасына эс этип, шынты мусылман кепте оьткерейик.