Суьйип сайлаган ислеринде

Ногай районындагы ветеринар управлениесинде оьз исин суьйген, куллыгын ийги бажарган специалистлер ислейдилер. Бу организацияды 22 йылдан бери Маульдин Бальбекович Баймурзаев басшылайды. Ветеринарлар куллыкшыларынынъ кеспи байрам куьнинде ол оьз исшилери акында ийги, мактавлы соьзлерин айтады. М.Баймурзаев ветуправлениединъ меканынынъ тамына илинген Россия Федерациясынынъ ветеринария министерствосыннан онынъ куллыкшыларына берилген коьплеген разылык хатларды уьйкен куьез бен мага коьрсетти. Сосындай разылык хатларды бу куьнлерде аьли де бизим 4 куллыкшы алаяк эм ДР ветеринария комитетиннен медаль тапшырылаяк деп те ол билдирди.

Ветуправлениеде Дагестан Республикасынынъ ат казанган ветеринар врачы Алибий Мусаевич Караев ислейди. Ол мунда ислегенли 30 йылдан арткан. А.Караев Дагестан Авылхозяйстволык институтынынъ ветеринария факультетинде окыган, сонъ Карл Маркс атындагы совхозында бас ветврач болган. Бу куьнлерде Алибий Мусаевич ветврач-эпизиолог куллыгын бардырады, ол етекшидинъ орынбасары, «Бажиган» ветеринар участогынынъ заведующийи. Етекшисининъ соьзлери мен Алибий Караев оьз исине яваплык пан караган куллыкшы, туьзилген планы бойынша, бажарымлы куллыгын юритеди.

– Оьз исимди суьйип сайлаганман, биз авылда тувып-оьскенмиз, кишкейлей аталарымыз мал саклаганын коьргенмиз, оларга коьмек эткенмиз, солай ок мал саклав,оны карав бизим канымызда. Ис йолдасларымыздынъ кайсысы да оьз исине янын береди. Бизде бос куьн йок. Каты куьн авылларга барып ислеймиз, аьдемлер уьйлеринде болса бизге де тыныш. Тек бир-бирде иелери малына ийне урдырмага, оны ысламага суьймейдилер, онынъ пайдасын толы анъламайдылар. Аьр бир аьдемге участок берилген, ама онда биз бир неше аьдем болып барамыз,сога коьре куллык тез эм тыныш оьтеди. Ялгыз аьдем авылга кетсе, бир неше куьнге онда калаяк. Бир биримизге дайым да ярдам этемиз, меним исим тувыл деген зат бизге ят.

Ийги куллыкшылар сырасында ветуправление етекшиси «Эдиге» участогынынъ ветфельдшери Кайтарбек Дильманбетович Махмудовты да белгиледи. Ол Липецк областиндеги Чаплыгинский техникумында окыган. Маульдин Баймурзаевтинъ айтувы ман ол мактанмага суьймейтаган, уялшанъ аьдем. Етекшиси онынъ суьвретин район Сый тактасына салаяк болганда, ога келип, эгер суьвретимди салсанъыз, куллыктан таяман деп аьризе язган. Сонъ Маульдин Бальбекович сондай ийги куллыкшы исте мага бек керек деп, амалсыздан Сый тактага онынъ суьвретин салдырмайды.

Солай ок аьр бир исте кыйыклыклар да распай болмайды. Ветуправление етекшиси бек тынышсызланады яслар ветеринарга окымайтаганларына, келеекте бизди ким авыстыраяк деген сорав оны кыйнайды. Аваслыгы болган ясларды мен окувга туьсирмеге де, окувында кыйынлыклар расса коьмек эткендей амалым бар дейди ол.

Ветуправлениединъ куллыкшыларынынъ сулыбын, ийги исин районымызда бу куьнлердеги мал саклав ман байланыслы ийги аьллер шайытлайды. Озган йыл бек кыйын аьллер туьзилдилер, коьп мал авырыды. Ветуправление куллыкшылары сав куьшлерин салып, яшавшыларга ярдамластылар. Дагестан Республикасында малга вакцинацияга айырымланган 3 миллион дарманнынъ 700 мынъы Маульдин Баймурзаевтинъ куьш салувы ман Ногай районга аькелинип, кулланылган. Сондай куллыклар аркалы мал арасында юкпалы, кавыфлы авырувлар токталды эм бу куьнлерде халк шуькир этип турады.

Ветуправление куллыкшыларын биз кеспи байрамлары ман кутлап, оларга сыйлы эм керекли ислеринде уьстинликлер йораймыз. Сиз тек малдынъ тувыл, аьдемнинъ ден савлыгын да саклайсыз.

Н.Кожаева.