• Сегодня: Понедельник, Сентябрь 16, 2019
  • Буьгуьн: Каты куьн, 15 Кырк кийик айы, 2019

Яшавларын явга карсы салдылар

admin
Сентябрь15/ 2015

Аьли уьшин тек соравлар… Кавга айтар оьзининъ каты соьзин, кавга салар оьзининъ белгилерин: кимге коьрилмеген куьнлер, кимге явды енъип келип, оьктемли яшав!

Яндекс.Метрика