• Сегодня: Воскресенье, Июнь 7, 2020
  • Буьгуьн: Каты куьн, 7 Тамбыз айы, 2020

Яшавларын явга карсы салдылар

admin
Сентябрь15/ 2015

Аьли уьшин тек соравлар… Кавга айтар оьзининъ каты соьзин, кавга салар оьзининъ белгилерин: кимге коьрилмеген куьнлер, кимге явды енъип келип, оьктемли яшав!

Яндекс.Метрика