• Сегодня: Воскресенье, 4 июня, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 4 Тамбыз айы, 2023

Мен ногайман

admin
Сентябрь08/ 2017

 

Мен ногайман,

Аьзир болган юлдызларга ушпага,

Дуныяда

Неше туьрли кишкей-уьйкен миллетти

Дослык юрек –

Ак ниет пен бир аьелге коспага.

 

Мен ногайман,

Ногай деген оьктемлигим юзимде.

Ногайымнынъ йигитлиги кимге де

Турысыннан, юрисиннен сезиле!

 

Мен ногайман, ногайман,

Ногай деген оьктемлигим юректе.

Ногай халкым неше туьрли миллетке,

Тирев болган, тирев болар керекте!

 

Мен ногайман, ногайман,

Ногай деген оьктемлигим канымда.

Ногайымнынъ мактав аты оьссин деп,

Тарык болса мен берермен янымды!

 

Мен ногайман, ногайман,

Ногайман деп оьктемсип мен юремен,

Ногай деген атым ман

Ногайымнан коьп яхшылык коьремен!

Ахмат Арсланов, Терекли-Мектеб авылы.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group