• Сегодня: Воскресенье, 4 июня, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 4 Тамбыз айы, 2023

От туьсуьвге карсы шаралар

admin
Сентябрь21/ 2017

Операциядынъ бас мырады эм борышлары: аьр бир эмленуьв эм социаллык учреждениелеринде кавыфсызлыкты канагатлав, сол учреждениелерде куллык этетаганларды да кавыфлы аьллерден кайтип шыкпага болатаганларын анълатув.

Операция ишинде от туьсуьвге карсы коьп шаралар озгарыладылар, тергелетаган объектлерде бар тийиссизликлерди шыгарадылар эм солардынъ алдылары шалынаяк.

Бу шаралар озган шакларда бек уьйкен маьне тергелетаган объектлерде от туьскенди билдиретаган автоматлы тармаклардынъ, отты тымдыратаган алатлардынъ барлыгына эм сондай аьлге калганда, меканнан шыкпага болатаган эсиклердинъ барлыгын эм санына берилеек.

Солай ок, тергелетаган учреждениелердинъ азбарларында да сувдынъ барлыгын эм электроалатлардынъ аьллери де тергелеек.

От туьскендей болса, 112, 01 номерли телефонларга тел согынъыз.

Южно-Сухокумск каласы, Тарумов эм Ногай районлары бойынша 7-нши номерли тергев аьрекетининъ эм алдын шалув исининъ боьлиги.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group