• Сегодня: Воскресенье, 4 июня, 2023
  • Буьгуьн: Каты куьн, 4 Тамбыз айы, 2023

Ойын кызыклы оьтти

admin
Сентябрь21/ 2017

Ойын Ногай районы бойынша «Газпром Межрегионгаз» етекшиси М.Караев эм Ногай районы бойынша ДСК подстанция етекшиси Р.Муслимовтынъ аьрекет этуьви мен уйгынланган эди.

Ойын командалары кызыклы ойнадылар. Ярыстынъ тамамында «Газпром межрегионгаз» куллыкшыларыннан туьзилген командасы енъуьвши болып шыкты. Енъувши командасына, ойыннынъ белсенли катнасувшыларына савга эм ойын кубогы тапшырылды.

Ярыс, тек бир кере уйгынланып калмай, келеекте де аьдетке кирип озгарылып, спорттынъ футбол кебин суьювшилерин суьйиндирмеге амал болаяк.

Суьвретте: ярыс катнасувшылары.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group