• Сегодня: Четверг, 8 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Киши юма, 8 Карагыс айы, 2022

Келеекке ымтылган Россия

admin
Сентябрь21/ 2017

Бас деп окытувшы балаларга уллы элимиз Россиядынъ, мунда кайдай туьрли халклар яшайтаганы, сосы халклар элимизге яв шапкынлык эткенде биргелесип оны коршалаганлары, белгили аьдемлери акында кызыклы хабарлады. Хабарлав бойынша ол окувшыларга туьрли соравлар берди эм оларга толы яваплар алды. Балалардынъ оьз элиннен тура билимлери ийги эди. Сонъ окувшылар Россия гимнин йырладылар.

Солай ок Сабина Юнусовна элимиздинъ оьрленуьви уьшин кайдай ислер этпеге керек деген балаларды ойландырган соравлары ман деристи сорав-явап аьлде бардырды. Балалар оьз элиннен баска эллерге ислемеге бармаягын, эли уьшин колыннан келген баьри затты, бас деп ийги окымага деген борышын толтырмага шалысаякларын айттылар. Окувшылардынъ элине каратылган сезими окытувшыларын сукландырмай болмады.

Окытувшы дерис бойынша оьз алдына салган баьри мыратларды толтырды. «Келеекке ымтылган Россия» деген темага багысланган класс саьати кызыклы аьлде эм балаларга пайдалы оьтти.

Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика