Баьтирдинъ эстелигине

Бу эстеликли оьзгериске багысланган шарады «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси Сафар-Али Сарсеев ашты эм юритти, бу йыл уйгынлавшылар да олар МО СП «с/с Коктюбинский» администрациясы ман бирге. Ерли мектебтинъ огкытувшылары да турнирди озгармага уьйкен коьмек эттилер.

А. Асанов атындагы школадынъ азбарына йыйылган халкты школа етекшиси Джамалудин Айнадин увылы Эсиргепов хошкелди соьзин айтып, йолыкты.

Оннан сонъ соьз «Ногайский район» МР аькимбасы Мухтарбий Аджековка берилди.
— Бу шарадынъ озгарылувы – бизим баьтир ердесимиздинъ эли алдында эткен уллы исин белгилев болады. Аьдетке кирген, А.Асановтынъ эстелигине багысланган турнир яслардынъ патриотлык тербиясына уьйкен косымын этеди, сонынъ озгарылувы тек Нариман авыл ясларына тувыл, савлай ногай халкымызга, шоьлимизге ийги косымын этеди. Йылдан-йылга турнирде катнасатаган куьплердинъ агзаларынынъ да сулыплары оьседи, уйгынлав да йогары дережеде болады. Бу куьн тек нариманшыларга тувыл, савлай ногай халкына байрам болып оьтеегине шекленмеймен. Турнир катнасатаган баьринеде йогары уьстинликлерге етискенди, каравшыларды суьйиндирген ойынды коьрсеткенди йорайман. Уьстинликлер эм енъуьвлер сизге, — деди ол.

Эстеликли турнирдинъ басланувы алдында «сельсовет Коктюбинский» аькимбасы Замир Суюндиков, Алимхан Асановтынъ уьйкен увылы Камалдин Асанов, Терекли-Мектеб авыл ясуьйкенлер советининъ председатели Шатемир Мунгишиев, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты Мурзадин Авезов, А.Асановтынъ эстелигине багысланатаган турнирдинъ биринши уйгынлавшысы Зейдулла Менлигулов соьйледилер.

Мурзадин Авезов Камалдин Асановка Октябрь Социалист революциясынынъ 100 йыллык мерекесине багысланган медаль тапшырды.

Ойын кызыклы озды. Турнир бойынша баьриси 6 команда катнасты. Баьриси де аьруьв аьзирленген эди. Тек ойында енъуьвши де, енъилген де болады.

Бу куьн биринши савгалы орынга Тарумов районынынъ волейбол куьби, экинши орынга Новодмитриевка эм уьшинши орынга Нариман авыл куьплери тийисли болдылар. Уьш куьплер де акшалай баргыга тийисли этилинди. Калган куьплер де савгасыз калмадылар. Асановлардынъ аьел фондынан оларга да акшалай савгалар тапшырылдылар.

Батирдинъ эстелигине багысланган волейбол турнири кызыклы эм кызувлы озды.