Ярасыклы тил — ишки дуныядынъ байлыгы

— Меним ис йолдасларымнынъ аьр бириси тийислисинше оьз куллыгын юритип болады, аьр бириси оьз ериндеги аьдем. Оьзининъ кеспилик усталыгы ман аьрекетин бардырады логопед Сабира Явгайтар кызы Картакаева. Ол бизим районымызда биринши болып, логопед кесписин байырлаган хатын. Сабира касиетине коьре де бек ийги, аьр тилекке табылатаган аьдем, — дейди балалар бавынынъ етекшиси Солтанат Сталинбек кызы.

Сабира Явгайтар кызы Картакаева «Юлдыз» балалар бавында 22 йылдан бери ислейди. Сол йыллар ишинде ол оьзин куллыксуьер, билимли, аьр дерисин кызыклы этип берип болатаганын коьрсетип келеди. Оьзи Профсоюз организациясынынъ да етекшиси болады. Ол аьр бир байрамды кызыклы эм завыклы озгарувга оьз куьшин салып келеди.

Сабира балаларды бек суьеди. «Олар ман куллык этуьв бек сейирли», — дейди ол.

Сабира Картакаева бизим районымызда бириншилердинъ бириси болып, аьли оьзи бардыратаган кеспиди алган.

— Мен бу кеспиди алувымнынъ да оьз хабары бар. Мага бу кеспиди сайлавыма анам себепли болган демеге де болады. Меним анам окытувшы болып коьп йыллар ислеген. Онынъ балалар ман катнасы коьз алдымда оьтип, сол кеспиге суьйимимди оьстирди. Мен Махачкаладагы педагогикалык университетининъ школага дейимги факультетининъ коррекционлык педагогикасынынъ боьлигине окымага туьстим. Мен окувга туьсетаган 90-ншы йылларда сол боьлик янъы ашылган эди, — дейди Сабира.

Сабира йогары окув ошагын уьстинликли окып битиргеннен сонъ ис аьрекетин баслаган «Юлдыз» балалар бавында, аьли де бир авыстырмай сонда куллыгын юритеди.

— Эгер тербиялавшыларда бир-бирисиннен сулып алмага мырсат болатаган болса, менде сондай мырсат йок, меним оьзиме оьз янъылысларым уьстинде ислеп, ой-токтаслар этпеге керек болады. Ис аьрекетим бойынша осал соьйлейтаган балалар ман куллык этпеге туьседи. Аьли янъы технологиялар заманы. Элбетте, коьп ийгиликлери де бар, ама балалардынъ коьп телевизор, телефон, планшетлер мен ойнап олтырувларынынъ зарары да бар. Балалар бир-бириси мен соьйленисли аз ойнайдылар, сол затлар тилдинъ оьрленуьвинде де коьринеди, балалар оьз ойларын айтып болмайдылар. Эки тилде соьйлев де тилдинъ оьрленуьвине буршавлыклар тувдырадылар. Сога коьре менде куллык аз тувыл, -деп куьлемсиреп хабарлайды оьз ис борышлары акында сулыплы, кеспили логопед.

Сабира буьгуьнлерде оьз бактысына бек разы. Суьйикли кеспи эм ис орын, тыпак ис йолдаслар, онынъ соьзине коьре, сол тыпаклык оны бир якка да йибермейтаганы да.

Сабира татым аьелдинъ ошагын саклавшы болып, ярасык, нызамлы кызды да тербиялаган. Ол да оны буьгуьнлерде оьз уьстинликлери мен суьйинтеди.

Кызы Альбина Москва каласындагы Россиядынъ патшалык геолого-разведочный университетин окып битирген. Ол кесписине коьре инженер-эколог.

Оьз кеспилик куьнин Сабира ис йолдаслары ман, балалар ман йолыгады.

— Кеспилик байрам алдында аьр бир ис йолдасыма ден савлык, шыдамлык, татымлыкты йорайман, — дейди ол.

Аьр биримизге де кереги сол ден савлык эм татымлык.

Г. Сагиндикова.