Коьрсетимлерди ийгилендируьв керек

Главная страница » Коьрсетимлерди ийгилендируьв керек

Муннан сонъ район етекшиси озган юма Махачкалада Дагестан Аькимбасы Рамазан Абдулатипов быйыл республикада янъы сайланган район аькимбаслары ман оьткерген йолыгыс акында кыска кепте хабарлады. (Сонынъ акында материал бу номерде баспаланады).

Йыйыннынъ куьн йосыгына шыгарылган район яшавшыларына патшалык коьмеклерин беруьвдинъ регламентлери эм техносхемалары бойынша район етекшисининъ распоряжениесин авыл поселение аькимбасларынынъ толтырувы акында Алимхан Бальгишиевтинъ билдируьвин тынъладылар.
Онынъ айтувы ман, «Ногайский район» МР администрациясынынъ «бир терезеден» деп аталган йорык бойынша Ногай районындагы МФЦ ман туьзилген келисуьви бойынша этилинген ярдамлар саны быйылдынъ 19-ншы июлине 45 ярдамлар деп белгиленген. Алдынгы туьзилген келисуьв тайдырылып, Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ 146-р номерли распоряжениесине коьре янъысы аьзирленеек. А.Бальгишиевтинъ билдируьви мен, 45 техносхемалары бойынша тек 2 патшалык ярдамлары МФЦ-да тергевди оьткенлер эм тек 2 патшалык коьмеклерине ФРГУ номери берилген.
Быйылдынъ 25-нши сентябрине ЕСИА (идентификация эм аутентификациядынъ ортак бир тармагы) бойынша гражданларды эсапка алув орталыклары Ногай районынынъ 9 авыл поселениелеринде ашылган, солай ок район администрациясы ман Ногай районы бойынша МФЦ да косылганда, баьриси гражданларды эсапка алувшы 11 орталыклары бар. Сентябрьдинъ 25-не авыл поселениелери бойынша ортак планда коьрсетилген 3345 аьдем онынына 280 гражданлар эсапка алынган, ол сан 100 проценттен тек 8,3 проценти болады. Айтпага, район ериндеги уьйкен авыллар: «село Кунбатар» СП МО бойынша планда 436 аьдем орынына, 125 яшавшы, «сельсовет Карагасский» СП МО бойынша пландагы 536 аьдем орынына 67 яшавшы эсап ка алынган, сол ок заманда «сельсовет Коктюбинский» СП МО бойынша пландагы 765 аьдем орынына бир аьдем де эсапка алынмаган.
Халкка электронлы ярдамларын беруьв бойынша гражданларды эсап ка алув бойынша Ногай районы республикада кери калатаганы акында район 
етекшиси М.Аджеков билдирди. Янъы йылга дейим бу яктан коьрсетимлерди ийгилендируьв керек. Район аькимбасы МФЦ-да регистрацияды оьтуьв деген сондай авыр ис тувыл экенин айтып белгиледи. Халкка ол косымша ярдам: аьдемлер уьйлериннен шыкпай хыйлы буйымларын битирееклер.
Йыйында «Ногайский район» МР аькимбасынынъ орынбасары Баймагомед Ярлыкапов быйыл Уллы Октябрь Социалист революциясына 100 йыл толувы ман байланыста авыл поселение аькимбаслары соны белгилевдинъ оьз планларын туьзбеге кереги, тезден район прокуратурасы авыл администрацияларынынъ Антитеррорист комиссияларынынъ аьрекетин тергееги акында билдирди.
«Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров «село Терекли-Мектеб» авыл аькимбасына эм ис коллективлерге янъыларда оьткерилген субботникте катнасканлары уьшин разылыгын билдирди.
Йыйында баска соравлар да ойласылды.
М.Юнусов.
Суьвретте: «Ногайский район» МР аькимбасы Мухтарбий Аджеков Зульфира Колдасовады кутлайды.