Аьдем иси мен ярасык

Ол ногайымыздынъ маданиятын оьрлендируьвге аз косымын этпейди. Альмира оьзи куллык этетаган «Айланай», «Карлыгашлар» биюв ансамбльлерининъ агзалары ман кайдай туьрли кызыклы биювлерин де салып келеди. Солар республика, район эм солардынъ шетлеринде де коьрсетилинип, коьплерди суклантып келедилер.

«Аьдем иси мен ярасык» деп босына айтылмаган. Сол соьзлерге Альмира буьгуьнлерде тийисли болды. Ол оьзининъ кыйын салувы ман VII Халклар ара Цамаури фестивалинде Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ председатели А.Гамидовтынъ колыннан Дагестан Республикасынынъ ат казанган артисткасы деген савгады алган. Ак юректен сол савга ман сизди, Альмира, кутлаймыз. Сизинъ этетаган исинъиз элимиздинъ маданиятына уьйкен косым.

Бизим хабаршы.

Суьвретте: А.Тунгатарова.