Сыйлы мерекесин байрамшылады

Байрамга деп Россиядынъ туьрли регионларыннан эм шет эллериннен конаклар келген эдилер. Байрам шаралары каладынъ туьрли майданларында уйгынланып оьттилер. Мерекели шарага деп кала танымастай туьрленди: онлаган орамлары, парклары ярастырылганлар. Байрам майданлары коьплеген орамларында орынласкан эдилер. Бир неше майданларында кызыклы концертлер, йыл сайын оьтетаган «Цамаури» фестивали, арканда юрген артистлерининъ коьрсетуьвлери, выставкалар, экстрим- шоу эм сондай баска затлар оьттилер. Шара оьткен кайсы ерде де миллет аслары аьзирленген эдилер. 14 миллет азбарларында йыйылган конаклар дагестан халкларынынъ бай маданиятлары ман таныстылар.

Байрамнынъ ашылувыннан алып, майданлардагы азбарларда туьрли миллетлерининъ саз алатлары токтавсыз ойнадылар.
Байрамда Россия, Турция эм Дагестан халклары ара кардашлыгынынъ белгиси болып, келеекте дослыкты беркитуьв мырат пан, кала майданына тас салынувы да шатлыклы аьлде оьтти.
Байрамнынъ экинши куьнинде де спорт-маданиятлык шаралары оьттилер. Баска болып кала мерекесине багысланып, авиашоу да уйгынланган эди. Летчиклер йогарда Россия эм Дагестан Республикасынынъ байрагын оьктемли юргисттилер. Дагестаннынъ патшалык филармониясынынъ язгы майданында «Махачкаладынъ яс юлдызлары» деген концерти, каладынъ шомылув еринде кум скульптурасы бойынша фестивали оьтти.
Махачкаладынъ 160 йыллык мерекесин байрамшылав шарасында Дагестан Республикалык Аькимбасы Р.Абдулатипов та ортакшылык этти.
Ол кала яшавшыларын сыйлы байрам ман кутлады.
— Махачкала — оьз баскалыгы болган кала болады, неге десе мунда 160 йыллар бойы туьрли халклар эм динлер тынышлыкта эм тил-бирликте яшап келедилер,- деди ол оьз соьйлевинде.
Байрамга деп уйгынланган концерт туьрли туьсли салют пан тамамланды.
Байрамнынъ сонъында ясларга биювлер оьтти.