Дослык кешлиги оьткерилген

1944-нши йылда алдынгы Советлер Оькиметининъ буйрыгы ман шешен халкын суьргинге айдаганда, мундагы шешенлер де оьз миллети алдына туьскен каты сынавларды боьлистилер. Сол себептен олардынъ ерлерине Лак эм Кули районларынынъ яшавшыларын коьширген эдилер. Районнынъ кубыла-куьнтувар кесеги конъысы Казбек районына бергенлер эм мундагы Юрт-Аух эм Акташ-Аух авылларына конъысы авылдагы аварлар коьштилер. Болса да 1957-нши йылда респерссияга туьскен халклар ман бирге шешенлерди де тувган ерлерине кайтардылар.

1990-ншы йылларда элимизде басланган демократиялык туьрленислери мен бирге Новолак районында яшайтаган шешенлер-аккиншилер оьзлерининъ алдынгы Аух районын кайтадан туьзуьвди талаплайдылар. Олардыфнъ тилегине эс берип, Дагестан етекшилери мундагы лак миллетли яшавшыларды Каспий тенъизи бойына коьширип баслады. Болса да сол коширилуьв бир неше аян себеплерден тура иркилип турганы ман байланыста бу райондагы миллетлер ара катнасувлар аьллери янъыдан оьткирленеди. Сол себептен Новолак районында миллетлер ара катнасувлар аьллерин ийгилендируьв уьшин аян шаралар коьрилип басланган.

Сойьтип, янъыларда Россия эм Дагестан халкларынынъ интернационал дослыгына багысланып, Новолак район Маданият орталыгында «Бизим халкымыз дослыгы эм бирлиги мен куьшли» деп аталган кешлик озгарылган. Шарады уйгынлавшы РЦК методисти Ф.Рамазанова кешликте катнасувга лак, шешен, авар эм украин халкларынынъ ваькиллериннен туьзилген аьеллерди шакырды.

Бу кешликте кайтип шынты халклар дослыгы энъ кыйынлы куьнлерде тергелетаганы акында айтканлар. Аян мысаллар эсабында район еринде Уллы Аталык согысы эм 1999-ншы йылда халклар ара бандит туьркимлери шапкынлык эткен заманларда халклардынъ бирлесуьвин шайытлайтаган мысаллар келтирдилер. Шакырылган конаклар олардынъ аьеллери кайтип туьзилгени, калай аьлде оларды баска туьрли миллет аьеллеринде йолыкканлары акында хабарладылар. Кешликтинъ катнасувшылары уьшин Орталыктынъ куллыкшылары йырлар йырладылар.