Ногай шоьлге мени суьйим аькелген

Терекли-Мектеб авылында туьрли миллетли аьеллер аз тувыл. Солардынъ ишинде – Мухтар эм Радмила Аджиковлар. Радмила – табасаран миллетли, ол Дербент каласында Седриддин эм Гульбахор Ахметхановлардынъ аьелинде тувып-оьскен, атасы заводта шлифовальщик-уста болып ислейди, анасы балалар бавында кир ювувшы болып куллык этеди. Кызалак Дербент каласында окыды, сонъында мунда компьютерлик, калше тигуьв, кийим тигуьв курсларын битирди. Ногай яс Мухтар ман ол Москва каласында таныскан, яслар бир-бирисин яратып, бир йыл узагына коьристилер, сонъында Мухтардынъ ясуьйкенлери кызды айттырдылар, олар аьел курдылар. Ким биледи аьли не зат сезген, не ойлаган Радмиладынъ анасы, кызы узакка, танымаган ят ерге барганда, тилин де, яшав-аьлин де билмейди, ама карсы турмады кызынынъ эткен сайлавына, неге десе оьзи соккан йыламас дегенлей, аьр бир инсан – оьз наьсибининъ иеси.

Аьлиги заманда Аджиковлардынъ аьелине 10 йыл болып турады. Аьелде уьш кыз тербияланады – Минатханум, Милана, Малика, уьйкени 3-нши класста, Милана быйыл мектебке барды, кишкейи балалар бавына барады. Мен оларды орамда коьрсем, ойлайман, уьшеви де аталарына калай усайды деп. Атасына усаса, наьсипли болады кызлар деп айтадылар. Сол саьбийлерди де наьсип мутпасын, Аджиковлардынъ азбарын айланып кетпесин.

Он йылдан бери турады Ногай шоьлде тав халкынынъ кызы, кайтип бизим ерге уйыстынъ, уьйренип кеттинъ? — деп сорамай болмадым.

— Кашанда, кыйын болды басында, тилди билмейим, аьдетлер баска, ама буьгуьнлерде мен оьзимди шоьл кызы деп сеземен, уьйренмеге, уйыспага мага эрим, онынъ ювыклары коьмек эттилер. Мен аьдетлерди де тутаман, ногай халк арасында сый казанган келинлердинъ сырасына кирип яшамага шалысаман. Бу шоьлге мени суьйим аькелген, сол суьйимди мен

аьвлетлериме, оьз аьелиме савкатлайман, — деп хабарлайды Радмила Аджикова.

Ногай шоьлде яшап, шынты ногай келин болып, оьз аьелине алал болып яшайды эм келеектегиде де яшар Радмила деп ойлаймыз. Миллетлер баска болса да, ниетлери, янлары бир болсын деп сагынамыз Мухтар эм Радмила Аджиковларга.

Г.Бекмуратова

Суьвретте: Аджиковлардынъ аьели.