Тазалыкка уьйренейик, соны саклайык

Избербаш кала муниципаллык пляжы яз айларында кала яшавшылары эм туристлер арасында аьруьв белгили. Ол кала орталыгына ювык орынласкан, онынъ тенъиз ягасы уьйкенлерге де, балаларга да тыншаймага онъайлы. Болса да Каспий тенъизининъ ягалары, пляж ювыгындагы оьсимликлер арасы ызгы йылларда кокыска айлак толган эди. Энтузиастлар эки саьаттен артык заман бу ерлерди мунда тыншаятаганлар таслаган пластик эм сисе савытларыннан, кагыт кесеклериннен, полиэтилен дорбаларыннан эм баска туьрли йыйналган кокыслардан тазаладылар. Аьр бир аьдем таза тенъиз ягалары – ол таза сув, онъайлы, ден савлыкка келисли эм кавыфсыз ял алув ерлери экенин анълап иследи. Каспий ягаларын тазалав – ол табиатты, сувды, Избербаштынъ табиат онъайлыгын саклавга уьйкен уьлис.

Тенъиз агаларын тазалав эм ярастырув бойынша субботниклер эндиги де юритилеек.

«Мен тагы да эм тагы да баьрисин де тазалыкка, ыспайлыкка, тийисли йорыкты тутувга шакырувымды коймаякпан. Бизим каламыз, неге десе коьрнекли кала, биз коьп кайта туризмди оьрлендируьв акында айтамыз, ама туризм биз оьз маданиятымызды оьрлентпесек оьрленип болмайды. Дагестанлыларга «уйкыдан уянув», республикада тазалык маданиятын кайтарув керек эм тез арада. Аьдемлерди тербиялав, тувган юртынынъ бай табиатына аявлы кепте карап уьйретуьв бек маьнели. Биз тыншаюв ерлеринде эдаплык нормаларын берк тутсак, ол зат Каспий ягаларымызды келеяткан несиллерге сакламага онъайлык берер», – деген Избарбаш кала округынынъ аькимбасы Абдулмеджид Сулейманов.