Халкка аян керекли проектлер колтыклансын

Кенъесте ДР Оькиметининъ Председатели Абдусамад Гамидов, онынъ Биринши орынбасары Рамазан Алиев, вице-премьерлер Рамазан Джафаров, Гасан Идрисов, Шамиль Исаев, Билал Омаров, ДР Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ администрациясынынъ етекшисининъ орынбасары Темирлан Шабанов, солай ок ДР Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ администрациясынынъ Уйгынлав-проект управлениесининъ етекшиси Абулмуслим Ханипов эм онынъ орынбасары Мусалан Тахманов катнастылар.

Рамазан Алиев билдиргенлей, Дагестанда республикады оьрлентуьв приоритетли проектлерди яшавга шыгарув бойынша проект аьрекетин уйгынлавдынъ янъы форматын киргистуьв бойынша ислер армаган бардырылады. Сонынъ маьнели коьрсеткиши деп проектлер бюджетлерининъ карыжларын кулланувдынъ дережеси саналады.

ДР Оькиметининъ етекшисининъ биринши орынбасарынынъ билдируьвине коьре, 2017-нши йылга федераллык йоллары эсабында приоритетли проектлер бойынша 7 миллиард 907 миллион маьнет акшадан 1 миллиард 485 миллион маьнеттинъ акшасы кулланылган. Ол 18 процент болады. Сол ок заманда республикалык проектлер эсабында карыжларды кулланув оьлшеми болса 83,5 процентке етиседи.

Кенъесте солай ок республикада проект етекшилев бойынша куллыкты уйгынлав акында да соьз юритилди. Р.Алиевтинъ соьзлерине коьре, бу яктан айырым маьне муниципалитетлерге берилди. Толтырувшы властьтинъ эм ерли самоуправлениединъ баьри органларына дейим проект аьрекетин уйгынлав стандартлары эм Дагестанды оьрлентуьв приоритетли проектлерин яшавга шыгарув сырагылары бойынша ОМС аьрекетининъ хайырына белги беруьв индикаторлары еткерилген. Республикадынъ баьри территориаллык округлары бойынша проект аьрекетининъ катнасувшылары уьшин окытув семинарлары оьткерилген.

Кенъесуьвде республикада киши бизнести эм предпринимательстводы оьрлентуьвге де айырым эс этилинди. Быйыл эсапка алынган предпринимательлер саны 669 аьдемге дейим оьскен. Ол зат регионда тагы да эки мынъга ювык косымша ис орынлары шыкканын аян коьрсетеди. Соны ман бирге налог туьсуьвлери де 300 миллион маьнет акшага арткан. Ол да аз десенъиз, республикадынъ демевлик этуьв аркасы ман 565 предприятиелер туьзилген.

Кенъесте солай ок аьлиги заманда келеяткан 2018-нши йылга приоритетли проектлер портфели кепленип басланганы белгиленген.

Ойласувдынъ тамамын келтире келип, Рамазан Абдулатипов бир неше проектлер бойынша сапатлы эм макулласув негизинде куллык баратаганын, баскалары бойынша – аьли де соравлар барлыгын аянлап айткан.

«Пайдалы АПК», «Пайдалы патшалык етекшилев», «Янъы индустриализация эм баска проектлер бойынша етиспевликлер бар. Аьр бир айырым проекттинъ яшавга шыгарылувы заман-заманы ман, тармаклы, оьрленуьв булакларын эм олардынъ катнасувшыларын тувра белгилев аркасы ман юритилмеге тийисли, сонынъ сырагысында тек сан тувыл, ама сапатлы коьрсетимлерге етисуьв керегеди.

Бизим борышымыз – патшалык политикасын туьзуьв эм соны айырым белгили тармакларда яшавга шыгарув. Сол ок заманда Дагестанга эм онынъ яшавшыларына аян керекли проектлерди колтыклав керегеди. Соны ман бирге проект аьрекетининъ толтырылувы артыннан аьр кимге де коьрнекли эм ювык болатаган тергев тармагы болмага тарык», – деп тамамлаган Дагестан Аькимбасы.