• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Элимизди оьр коьтерген

admin
Октябрь06/ 2017

Владимир Путин патшалыгымыздынъ ямагат-политикалык аренасына кыйынлы 1999-ншы йылдынъ август айында келген эм сонда буьгуьнлерге дейим калып, онынъ яшавында энъ маьнели орынларды тутып барады. Сол куьнлерде халклар ара террорист куьплери Шешен Республикасы ерлериннен Дагестан япсарларын оьтип, Ботлих эм Хунзах районларына шапкынлык эткен эдилер. Ол замандагы РФ Президенти Б.Ельцин оьзининъ Указы ман сонда ок Россия Министрлер кабинетининъ етекшиси С.Степашинди тайдырып, орынына В.Путинди беркитти.

Владимир Путин премьер-министр болувы ман бирге Дагестан ерине кирген бандитлерге карсылык этуьвди, сонъында оларды кувувды уйгынлады. Соьйтип, сентябрь айында Новолак районына кирген бандит куьплери де бузгышланып, Чечняга кери кайтарылды. Болса да В.Путин соны ман бу исти тамамламады. Ол сол йылдынъ куьзинде ок конъысы республикады бийлеп алган террористлерге карсы экинши согыс операциясын баслады. 2000-ншы йылдынъ март айында В.Путин Россия Президенти этилинип сайланды. Шешен Республикасында юритилип турган террористлерге карсы дав операциясынынъ сырагысында онынъ авыл эм калалары бандитлерден босатылды, шешен халкы бузылган экономикасын туьзетуьвге, тынышлы яшавга киристи. Ол зат элимизде, халкымыз арасында В.Путиннинъ сыйын коьтерди, неге десе ога дейим конъысы республикады бийлеген бандитлер биревге де яшав бермей келетаган эди.

Соннан бери эндигиси 17 йылдан артык заман оьтип туры. Владимир Владимировичтинъ етекшилиги мен сол шаклы заман узагында патшалыгымызда коьп яваплы эм керекли ислер этилинди. Энъ де бас деп кыска заман ишинде Россия шет эллер алдында тизине шоьккен ериннен аягына турды. Бу ис В.Путиннинъ савлайы аьрекетинде энъ де маьнелиси болып саналады. Ол тасланып калган элимиздинъ алдынгы гимнин эм бизим Уллы Енъуьвимиздинъ кайбир тарихшилер аякларына таптаган сыйлы Кызыл байрагын элимиздинъ Савытлы куьшлерине кайтарды. Халклар ара аренасында элимиздинъ йойылган сый-абырайы ерине кайтып баслады. Россия Президенти политикада, экономикада, билимлендируьв, медицина эм маданият тармакларында коьп туьрленислер киргистти. Халк уьшин янъы ис орынлары ашылып басланды, айлап берилмейтаган кыйын ак заманында тоьленетаган болды. В.Путин элимизде согыс эм ис ветеранларынынъ, пенсионерлердинъ, аьскер куллыкшыларынынъ яшав аьллерин ийгилендируьв уьшин де коьп куллыклар этти. Онынъ аьрекети мен 2007-нши йылдан алып патшалыгымызда эки бала тапкан кыскаяклыларга ана капиталы берилип басланды. Бу мысаллар, РФ Президентининъ эл уьшин, халк уьшин эткен ислерининъ тек бир кишкей кесеги.

Билимли, сабыр, шыдамлы, эр хасиетли, эрши кылыклары болмаган, дайым да илгери каравшы Владимир Владимирович кайсы заманда да эм кайсы ерде де ийги туьрленислердинъ, янъы курылыслардынъ, алдышы ой-ниетлердинъ баславшысы болып келеди.

Аьлиги авыр халклар ара аьллеринде элимиздинъ етекшиси онынъ коршаланув болымлыгын арттырув, экономикасын оьрлентуьв уьшин коьп кыйынын салады.

Патшалыгымыздынъ тарихинде онынъ коьп етекшилери эм атаклы аьдемлери болган. Болса да халкымыз неге ди олар кайдай хасиетли болувына да карамастан, Иван Калитадынъ, Александр Невскийдинъ, Эдигединъ, Степан Разиннинъ, Петр Бириншидинъ, Михайло Ломоносовтынъ, Михаил Кутузовтынъ, Александр Пушкиннинъ, Лев Толстойдынъ, Иосиф Сталиннинъ, Юрий Гагариннинъ эм, элбетте, Владимир Путиннинъ атларын разылык пан эскереди. Оьзгелердикин коьп атамайды… Россия халкынынъ ойы тап сондай.

М.Юнусов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group