Яслар яшавын кызыклы этедилер

2017-йылдынъ 16-ншы сентябрьде Сургут каласынынъ Ногай яслар союзынынъ кезекли йыйыны уйгынланып оьтти. Йыйында союз агзалары 2017-2018-нши йылларга салынган шаралар планларын карадылар. Йыйыннынъ сонъында Сургут каласынынъ Ногай яслар союзынынъ Председатели этип Замид Яриков сайланды.

Ногай яслар союзынынъ сайланган яс етекшиси Замид Яриковка халкы уьшин исинде яваплыкты, белсенликти, бийик етимислерди йораймыз.