• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Яслар яшавын кызыклы этедилер

admin
Октябрь10/ 2017

2017-йылдынъ 16-ншы сентябрьде Сургут каласынынъ Ногай яслар союзынынъ кезекли йыйыны уйгынланып оьтти. Йыйында союз агзалары 2017-2018-нши йылларга салынган шаралар планларын карадылар. Йыйыннынъ сонъында Сургут каласынынъ Ногай яслар союзынынъ Председатели этип Замид Яриков сайланды.

Ногай яслар союзынынъ сайланган яс етекшиси Замид Яриковка халкы уьшин исинде яваплыкты, белсенликти, бийик етимислерди йораймыз.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group