• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Рамазан Абдулатипов дагестанлыларга каратылган соьзи мен шыгып соьйлеген

admin
Октябрь10/ 2017

Баалы дагестанлылар! Баьри кыйынлыкларга да карамастан, биз сизи мен бирге 5 йылга ювык заман иследик эм коьп затлар этпеге уьлгирдик, болса да алдыда эндиги де коьп куллыклар бар. Дагестанды, дурысын айтканда, бузылувдан шыгармага, аьдемлерди ыхтыярсызлыктан эм кыянатлыктынъ оьршигуьвиннен босатпага, экономика кризисининъ ызларын тайдырмага, экстремизм эм терроризмге карсы куьреспеге туьсти. Буьгуьнлерде Дагестан коьп йыллар узагында биринши кере коьтерилуьв оьлшемине етисти. Баслапкы социал-экономикалык коьрсетимлери бойынша бизим республикамыз Россия регионлары ишинде биринши он регионлар санына кирди. Ызгы йылларда балалар бавларында 32 мынъ орынлар туьзилген. Коьп мектеблер эм эмлев учреждениелери курылган. Он мынънан артык аьдемлер омырамага еткен уьйлерден янъы турак уьйлерге коьширилди. Оьзининъ 2000 йыллыгын белгилеген Дербент толы кебинде янъыртылды. Муннан алдынгы йыллар узагында бузылып келген Махачкаладынъ кала хозяйствосы кайтадан туьзетиледи.

Биз авыл хозяйствосынынъ бас тармакларында ис коьрсетимлердинъ тоьменлевин токтаттык. Республикада 7 мынъ гектарда юзим, 7,5 мынъга ювык гектарда емис бавлары олтыртылды эм 156 гектарда теплицалар курылды. Дагестан Оькимети алдында хыйлы борышлар турады, соларды шешуьвге заман керегеди. Соларды яшавга шыгарув уьшин коьп планлар эм проектлер аьзир этилинген. Аьдемлерге онъайлы маданият эм билимлендируьв аьллерин туьзуьв бойынша куллыклар армаган бардырылаяк.

Энъ де маьнелиси – ямагатта тыпаклык беркийди, республикага кавыфсызлыкты кайтармага амал табылды, онсыз ийгиленуьвге етисуьв кыйынлы эди. Дагестан яшавшылары буьгуьнлерде оьзлерин коршалап болатаган уллы элдинъ гражданлары этип сезедилер. Аьдемлерге маданият, аьдетлер, намыс оьктемлиги кайтады. Бу куллыкты армаган да бардырув керегеди.

Соьзимнинъ ызында баьри де дагыстанлыларды акыллык, каьмбиллик коьрсетпеге шакыраман. Патшалыгымыздынъ басшысы дурыс карар алар эм республикага ийги таза намыслы аьдемди етекши этип беркитер деп сенемен. Яваплы аьдемлерге, туьрли оьлшемлердеги чиновниклерге Дагестаннынъ, дагестанлылардынъ баскалыкларын эсапка алмага эм олардынъ сайлаган йолын эм намыс оьктемлигин сыйламага керек болады.

Дагестан авыр кризистен шыкты. Дагестан Владимир Владимирович Путиннинъ оьзининъ колтыклавы негизинде кайтадан оьрленеди. Сол себептен биз миллет етекшимиздинъ тоьгерегинде Дагестаннынъ, баьри дагестанлылардынъ, уллы Аталагымыздынъ кавыфсызлыгын, онъайлы эм тийисли келеектегисин канагатлав уьшин тыпакласпага борышлымыз.

Мен аьр дагестанлыга эм Дагестанга тийисли оьлшемге коьтерилмеге коьмек эткен баьрине де разылык сезимим мен кетемен. Куллык армаган бардырылады, эм мен Дагестан, Россия патриотларынынъ сырасында каламан.

Сизди сыйлавшы эм разылык билдируьвши, Сизинъ Рамазан Абдулатипов!

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group