• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Ясуьйкенди эскерип

admin
Октябрь10/ 2017

Ярыстынъ бас мырады — Хайрудин Аджидаировичтинъ коьрсеткен уьлгисинде ясларды тербиялав, спортсменлердинъ арасында дослык катнасларын туьзуьв эм спорттынъ сол кебин яйылдырув. Шынты байрамнынъ уйгынлавшылары Лукмановлардынъ аьели эм Яслар уьшин 1-нши спорт школасы болдылар. Шарада уьйкен эм кишкей ясындагы окувшылардан туьзилген 9 командалары ортакшылык эттилер. Ярыста Кизляр каласыннан, Тарумов районынынъ Новодмитриевка авылыннан, Орта-Тоьбе, Куьнбатар, Червленные-Буруны авылларыннан, Терекли-Мектеб авылыннан 4 командалар ортакшылык эттилер. Ярыстынъ ашылувында «село Терекли-Мектеб» МО СП аькимбасы З.Аджибайрамов, ДР Халк Йыйынынынъ депутаты М.Авезов, Яслар уьшин спорт школасынынъ етекшиси А.Курманбаев, Билимлендируьв Управлениесининъ методисти Б.Бекмурзаев эм сондай баскалар ортакшылык эттилер. Ярыска йыйылган српортсменлерди Уллы Аталык согысынынъ ветераны Х.Лукмановтынъ увыллары — Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган врачы Зиявдин Хайрудинович, «Ногайский район» МО Район Йыйынынынъ депутаты Абрек-Заур Хайрудинович футбол ойнавшыларына ден савлыкты, спорт етимислерин эм ийги ойынын йорадылар.

«Ногайский район» МО Аькимбасы М.Аджековтынъ атыннан «Яслык» орталыгынынъ етекшиси С-А.Сарсеев соьйледи.

Кызыклы ойынынынъ тамамында Кизляр каласынынъ командасы 1-нши орынга, Кунбатар авылы 2-нши орынга, Терекли-Мектеб авылы 3-нши орынга тийисли этилди. Кишкей окувшылар арасында ойыннынъ тамамы бойынша Терекли-Мектеб авылыннан командаларына 1 эм 2 нши орынлары, Тарумов районынынъ Ново-Дмитриевка авылыннан командасына 3-ши орыны берилди.

Турнирдинъ ойын тамамлары бойынша ийги футболшылар деп Кизлярдан К.Матитов, Терекли-Мектеб-1 командасыннан А.Башаев, Терекли-Мектеб-2 командасыннан Р.Эдильбаев, Ново-Дмитриевкадан _ М.Байманбетов аталдылар. Ярыстынъ энъ ийги футболшысы деп Куьнбатар авыл командасыннан Б.Баймурзаев белгиленди. Солай ок Терекли-Мектеб авылдынъ 1-нши номерли ДЮСШ тренери Алавдин Башантавовка, ДЮСШ-1 Куьнбатар филиалынынъ тренери Тимур Махмудовка эм Червленные Буруныдан Асхад Акмурзаевке айырым савгалар тапшырылды.

Енъуьвшилер кубокка, медальлерге, Сый грамоталарга эм баалы савгаларына тийисли этилдилер.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group