• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Ийгилик дуныяды куткарар

admin
Октябрь10/ 2017

Белгиленген шара «Яслык» яслар орталыгы, Ногай район билимлендируьв управлениеси эм А.Джанибеков атындагы школадынъ администрациясы ман уйгынланды. Мунда конакта «Ногайский район» МО аькимбасы Мухтарбий Аджеков, Махачкаладан – республикалык яслар орталыгынынъ директорынынъ орынбасары Рашид Абдуллаев пан Яслар эм балалар ямагат биригуьвлер эм ДР «добровольчество» оьрленуьви бойынша боьлик етекшиси Заина Арсанбиева, билимлендируьв управлениесининъ методисти Альбина Маликова болдылар. Шарады «Яслар» яслык орталыгынынъ етекшиси Сафар-Али Сарсеев ашты. Ол йыйылганларды хошлап, келген конаклар ман таныстырды. Волонтерларга каратылган соьзлери мен «Ногайский район» МО аькимбасы М.Аджеков шыгып соьйледи.

– Волонтер козгалысы бизим районда куьннен-куьнге оьседи эм онынъ сыраларын коьп окувшылар, студентлер, окытувшылар, врачлар толтырадылар. Ногай районынынъ волонтерлары ямагат яшавда белсенли катнасадылар, кыйын аьлге туьскен эсли аьдемлерге ярдам этедилер, наркомания, экстремизм, терроризм эм яслар кыянатлыктынъ алдын шалувга каратылган ис пен каьр шегедилер,-деди район аькимбасы. Солай ок, ол волонтерларга сосы ийги иси уьшин оьз разылыгын билдирди эм олар район етекшилеви ягыннан коьтергишленеегин билдирди. Мухтарбий Кошманбетович белсенли деген 21 волонтерга ДР Яслар министерствосыннан Сый грамоталар эм 3 слет уйгынлавшыларга разылык хат тапшырды.

Тагы да мунда волонтерларга каратылган соьзлерин А.Джанибеков атындагы школадынъ етекшиси К.Ярикбаева, билимлендируьв управлениесининъ методисти А.Маликова эм Махачкаладан келген конаклар айттылар. Оннан сонъ балалар командаларга боьлинип, заманга келисли проектлер туьзип, мыратлар салып уьйрендилер, сонъ туьзилген проектлери мен йыйылганларды таныстырдылар. Солай ок олардынъ сырасындагы экология эм социаллык барысы ман байланыслы проектлер район етекшиси мен каралаяк. Волонтерлар слетын озгарув ниети – ол ийги ислер этуьв уьшин янъы волонтерлар командаларын туьзуьв.

Н.Кожаева.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group