• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Йол-юрис кагыйдаларын билейик

admin
Октябрь10/ 2017

Шара бойынша балалардынъ йол-юрис кагыйдаларын кайтип билетаганларын тергедилер. Олардынъ билимлерине Ногай район бойынша ОВД МВД куллыкшысы Э.Картакаев, физкультура эм ОБЖ сабакларыннан окытувшы А. Койбаков, тербиялав бойынша мектеб етекшисининъ орынбасары Э.Суюндикова белги бердилер.

Шарадынъ барысында балалар оьз оьнерлерин биюв, йырлав эм театраллык коьринислер бойынша да коьрсеттилер.
Солай ок, шара катнасувшылары йол-юрис кагыйдалары бойынша там газетасын да аьзирлеген эдилер, элбетте, балалар сол кагыйдаларды бек ийги билетаганлары да сезилди.
Ойын бек кызыклы оьтти, катнаскан аьр бир бала разы болып калды. Бу кагыйдалар оларга яшавлары бойынша да бек пайдалы.
Ойын бойынша, баьримизге де белгили болганлай, енъилген де, енъуьвши де болады. Бу ойын да соьйтип оьтти, енъуьвши болып, 6 «а» класс окувшылары, класс етекшиси С.Зарманбетова шыктылар, 6 «в» класс окувшылары, етекшиси И.Оразбаева – экинши орынга тийисли болдылар, эм уьшинши орынды 5 «а» класс окувшылары (етекшиси А.Курганова) эм 4 «б» класс окувшылары (етекшиси Д.Ахмедова) оьзлери ара боьлдилер.
Бу куьн озгарылган шара да балалардынъ эслеринде ийги ызын калдыраягына шек йок.
Г.Курганова.
Суьвретте: ойын катнасувшылары.
Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group