• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Зейинли эм белсенли яслар йыйылысы

admin
Октябрь10/ 2017

Мунда балалар эм яслар газеталарынынъ эм журналларынынъ редакторлары, балалар-яслар СМИ бойынша специалистлери, язувшылар, власть органларынынъ эм ямагатлыктынъ ваькиллери, белгили журналистлер, журналистика эм адабиат бойынша яратувшылык биригуьвлердинъ етекшилери, китапхана куллыкшылар, яс журналистлер эм окувшылар катнастылар. Солай ок ногай халкыннан фестивальде «Маьметекей» балалар журналынынъ бас редакторы Асан Найманов, журналист Эмир Отевалиев, Карагас авыл школасынынъ окувшылары Рахим Кидирниязов эм Зейдулла Биарсланов ортакшылык эттилер.

Рахим 11-нши класста, Зейдулла 9-ншы класста окыйдылар. Рахим республикалык кезегинде озган конкурсларда катнасып, савгалы орынларды бийлеген. Солай ок озган йыл Ильман Алипулатов — кишкейи атындагы саваплык фонды уйгынлаган, «Юрегинъди танълыкка толтыр» республикалык конкурсында «Яхшылык дуныяды куткарар» деген ятлав эм сочинение язганы уьшин 2-нши дережели диплом ман савгаланган. Онынъ белгиленген ятлавы ман сочинениеси «Эки дуныядынъ япсарларын суьртер эдик» деп аталган китапке киргистилген. Бу яслар — С.Майлыбаева етекшилеген «Тулпар» кружогынынъ катнасувшылары, ятлав язув ман кызыксынадылар. Зейдулла спорт пан да каьр шегеди. Ол туьрли ерлерде озган спорт шараларда катнасып, баргылы орынларды бийлеген. Мине «Медиа-несил» фестивалинде де бу яслар сертификатларга, Сый грамоталарга тийисли болганлар. Форумнан тура Рахим бизи мен оьз ойлары ман боьлисти:
– Доьрт куьн узагына болган форумнынъ программасы бай эди, айтпага: туьрли мастер-класслар, тоьгерек столлар, семинарлар, йолыгыслар. Баьри шаралар да бек кызыклы оьттилер.Биз онда болган конкурслардынъ бирисинде тувган авылымыз акында хабарладык, окытувшымыз Салимет Майлыбаева Кадрияга багыслап язган ятлавын окыдык, «Газета» деген конкурсында Ногай районымыз акында язган макаламызды коьрсеттик. Меним куьбимде 23 окувшы эди. Куьбимиздинъ балалары журналист кесписи акында кино соктылар. Сол кино уьшин куьбимиздинъ 6 ваькили, сонынъ сырасында мен де, Сый грамота ман савгаланды. Бизге, балаларга журналист болмага ким ниетленеди деген сорав берилди, йыйылганлардан мени мен бирге 5 бала ортага шыкты, бизге туьрли соравлар берилди, сонъында аьр биримизге «Похвальный лист» тапшырылды. Зейдулла «Газета» конкурсында катнасып, Сый грамотага тийисли болды.
Фестивальде биз оьзимизге янъы тенъ дослар таптык, олар ман аьли де байланыс тутамыз,телефон аркалы хабарлаймыз, бир-биримизге макалалар, ятлавлар язган аьсерде тувган соравларга яваплар, маслагатлар беремиз. Аьр кайсымыз фестивальден тура ийги эскеруьвлер, коьтеринъки коьнъил саклаймыз. Келеек йыл да сосындай фестивальде катнаспага мырат этемен.
«Медиа-несил» фестивали бойынша Балалар-яслар СМИ ассоциациясы туьзилген, онынъ сырасына ногайлардан А.Найманов эм Э.Отевалиев киргенлер.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Р.Кидирниязов эм З.Биарсланов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group