Элимиздинъ оьктемлиги эм таянувы

Сыйлы окытувшыларга багысланып, олардынъ кеспи байрам куьнинде, Терекли-Мектеб авылындагы маданият уьйинде, билимлендируьв управлениеси эм маданият куллыкшылары ман уйгынланып концерт озгарылды. Сол куьн маданият уьйининъ залы толы эди, сол окытувшыдынъ сыйы йогары экенин шайытлайды. Мунда окытувшылар, окувшылар, аьр бир окытувшыды сыйлап билген аьдем келди. Шара юритуьвшилер Бурлият Курманова эм Гюлгерен Савкатова бас деп соьзди «Ногайский район» МО аькимбасынынъ орынбасары Х.Саитовка бердилер.

– Буьгуьн биз Россиядынъ келеектегиси бойсынган аьдемлерди оьрметлеймиз. Сиз, окытувшылар яс несилди тербиялайсыз. Яслардынъ колында – бизим келеектегимиз. Окытувшыдынъ иси бек авыр эм маьнели, тек куьшли аьдемлер сосы кыйын исти бардырмага куьш табадылар. Окытувшылар – элимиздинъ алтын фонды, оьктемлиги эм таянувы,- деди Х.Саитов оьз соьзинде. Сонъ ол оьз исинде уьстинликлерге етискен окытувшыларга Сый грамоталар тапшырды.

Оннан сонъ Ногай районынынъ билимлендируьв управлениесининъ етекшиси К.Отегенова окытувшыларымыздынъ ийги иси тек районымызда тувыл, онынъ тысында да белгили экенин, эм олар ман оьктемсийтаганларын айтты. Солай ок окытувшыларга каратылган йылы соьзлерин «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов эм район окытувшыларынынъ профсоюз комитетининъ председатели З.Аюпова да айтып,туьрли конкурсларда катнасып, баргылы орынларды бийлеген окытувшыларга Сый грамоталар тапшырдылар.

Бу шарада ногай ярыкландырувшы Муса Курманалиев аьзирлеген яркыраган педагогика исининъ усталары, бир неше несил балалар тербиялаган окытувшылар Ф. Ярлыкаповадынъ, С.Заргишиевадынъ, Й.Агаспаровтынъ, Х.Ялакаева,З.Аджибаев эм баскалардынъ , тагы да Россиядынъ ийги окытувшысы С.Бекмурзаевадынъ атлары да айтылмай калмады. Баьри ярасык соьзлерден сонъ маданият куллыкшылары, окувшылар йырлар йырлап, ятлавлар окып, коьнъил коьтерилисте оьтееяткан концертти боьтен де ярасык эттилер. Айтпага, композитор Я.Кудайбердиев кобызда ойнады, Россия Язувшылар эм журналистлер союзынынъ агзасы М.Кожаев ятлав окыды, йырлавшылар А.Романов, М.Кишинеев, А.Аблезова, Э.Беккишиев эм баскалар йырладылар, балалар, биюв ансамбльлерининъ катнасувшылары, бийидилер.

Н.Кожаева.

Суьвретте : Х.Саитов Сый грамота тапшырган мезгили.