Ис сырагылар келтирилди

Онынъ айтувына коьре, Комиссиядынъ алдын шалув эсабында 9 аьелден 11 ясы етпегенлер турады, олардынъ алтавынынъ ата-аналары керекли кепте оьз борышларын толтырмайдылар. 2 ясы етпегенлер эсапка тоьбелес уьшин, 1 – эсиртетаган ишимликлер ишкени уьшин, 1 – окымага бармайтаганы уьшин, 1 – ямагат ерлерде уьйкенлерсиз юргени уьшин алынган.

— Коьрсетилген болжал ишинде комиссиядынъ 11 кенъеси оьткен, 10 административли иси каралган, 6 баладынъ ата-анасына коьрсетуьвлер этилинген. Бир административли протокол иш ислер боьлигине кайтарылган, неге десе сол заманга ол 18 ясына толган. Окувга бармайтаган бала республикалык социал-реабилитационлыкясы етпегенлер уьшин орталыкка йиберилген. Комиссияга ата-аналардан билимлендируьв учреждениесининъ етекшиси баладынъ ыхтыярларын корлайды деп аьризе туьскен. Сол аьризе бойынша тергевлер юритилген, маьселе шешилген. Комиссия кенъесинде етим балалардынъ ыхтыярларын коршалав бойынша соравлар каралган. Ногай районы еринде оперативли кепте ведомстволар арасында алдын шалув «Коршалав» операциясын озгарув акында айтылды кенъесте. Операция барысында эсапта турган 4 аьелге барылды, оьткир болып турган маьселелер каралды. Кыйынлы аьллерде болган аьеллерге коьмек этилинди. Правобузувлардынъ алдын шалув бойынша Червленные- Буруны, Бораншы авыл мектеблеринде йолыгыслар озды. Операция сырагысына коьре, окувга бармайтаган бир бала аянланган, бала мектебке кайтарылган, — деп айтады З.Аджиманбетова.
РИА-Дагестан.