АВЫЛ МАЬСЕЛЕЛЕРИ МЕН ТАНЫСТЫЛАР

Куьнбатар авыл 1902 йыл курылган. Мунда 2000 ювык аьдем яшайды. Бу авыл яшавшылар санына коьре, район орталыгы Терекли-Мектебтен сонъ, экинши болады.Авылдынъ аьлиги аькимбасы Алимурза Бариев болады.

Район етекшилери эм авыл яшавшылары арасында авылды коьрклендируьв,газ бан канагатлав, кокысты шыгарув, йолларды ярастырув акында хабарласув болды. Ама энъ де бас сорав – авылга газ аькелуьв эди. Район аькимбасы анълатканлай, бу сорав акында биз республикага билдиргенмиз эм ол ДР Оькиметинде каралады. Авыл хозяйство тармагында шегертки мен куьрес юритуьвге эс кратылды.

Авыл бахша культуралар ман каьр шегеди,бийдай, пишен оьстиредилер, сонынъ уьшин де оларга татавылларды тазалавда коьмек керек. Солай ок Терекли-Мектеб – Нариман – Шуьмлелик – Куьнбатар деген йол осал аьлде эм оны кебине келтируьв уьшин грейдер йибермеге тийисли. Авылда газ йок болганга, яшавшылар электрокуватты кулланадылар эм сонынъ уьшин де авыл электрокуваттан тез-тез уьзиледи. Авылда эски школадынъ ярастырылган эки меканы бар, соларды яшавшылар балалар бавларына бермеге суьедилер.

Авыл яшавшылары келген конакларга оьзлерининъ коьплеген тилеклерин, буйымларын айттылар. Район етекшилери оларды маьне берип алдылар эм амал болган шаклы шешпеге керегин белгиледилер.

Сол куьн конаклар Окытувшы куьни байрамын да авыл окытувшылары ман бирге белгиледилер. Олар авыл окытувшыларын эм педагогикалык исининъ ветеранларын байрам ман кутладылар. Педагогикалык исининъ ветеранларына шешекейлер тапшырылды.