Deprecated: Creation of dynamic property nxs_wpAddnEngine::$k is deprecated in /www/wp-content/plugins/nxs-snap-pro-upgrade/nxs-snap-pro-upgrade.php on line 11

Warning: Attempt to read property "access" on null in /www/wp-content/wp-recall/add-on/wp-access-ultimate/index.php on line 382
Оьнерин халкына багыслап келеди - Голос Степи

Оьнерин халкына багыслап келеди

Главная страница » Оьнерин халкына багыслап келеди

Янъыларда район маданият уьйинде халкымыздынъ билбили, Дагестан Республикасынынъ ат казанган артисти Айгуль Джумагуловадынъ мерекесине багысланып кешлик уйгынланып оьтти. Шарады маданият аьрекетшиси Х.Якубов юритти. Мерекеге багысланган кешликке деп, Айгуль Джумагуловадынъ яратувшылыгын суьювшилер йыйылган эдилер.

Коьп йылы кутлав соьзлери айтылдылар. Соьйтип сыйлы мерекешиге багысланган йылы кутлав соьзлерин «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары Х.Саитов, «село Терекли-Мектеб» СП администрациясынынъ аькимбасы З.Аджибайрамов, «Ногайский район» МО администрациясынынъ маданият боьлигининъ етекшиси Я.Кудайбердиев, Куьнбатар авылынынъ депутаты Р.Адильгереев, ногай шаири, «Ногай эл» радиостанциясынынъ куллыкшысы С.Майлыбаева, Дагестан Республикасынынъ ат казанган маданият аьрекетшиси А.Аблезова эм сондай баскалар айтып кеттилер. Каравшылар белгили ногай шаирлери Б.Кулунчаковадынъ, М.Кожаевтинъ, С.Майлыбаевадынъ эм баскалардынъ соьзлерине язылган йыравшыдынъ ярасык сесинде «Ногайларым, ногайлар!», «Карагас», «Кийгиз», «Анъла мени», Сен баска ман, мен баска ман», «Куьнбатар», «Аьптелериме», «Кызым меним», «Салам, Ногай халкым!» эм сондай баска иштелигинде халкына уьйкен суьйим толган, халк арасында белгили болган ногай эм орыс тиллеринде йырларын тынъладылар. Сыйлы мерекешиге ногай йырлавшылары З.Аджигеримова, М.Кишинеев, Н.Кишибаев, Ф.Нурлыбаева, А.Романов, Ф.Шомаева, Д.Караев эм сондай баскалар оьз йырларын багыслап йырладылар. 

Кешликти оьнерли биювлери мен, уьстилеринде ярасык миллет кийимлери мен «Айланай», «Карлыгаш», (етекши А.Тунгатарова), «Кызылгуьл» биюв коллективи (етекши С.Мусаева, Куьнбатар авылы), «Лашынлар» ансамбли (етекши А.Аблезова, Карагас авылы) ярасыклап, каравшылардынъ коьнъилин бийледилер. Яратувшылык кешлигине келгенлер йырлавшыга, оьз суьйимин билдирип, гуьл байрамларын да савгаладылар.

Шарадынъ сонъында мерекеши А.Джумагулова онынъ яратувшылгына эс берип келген тынълавшыларга оьз разылыгын билдирди. Келеекте де ол оьз йырларын тек халкына багыслап келеегине сендирди.

Соьйтип, кешлик йогары коьнъилде оьтип, аьр бир тынълавшыдынъ юрегинде шынты патриотлык сезимлерин эндирип, халк маданиятына уьйкен суьйимин оьстирди.

Г.Нурдинова.

Суьвретте: А.Джумагулова кызы ман. 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля