От туьсуьвден сак болайык

От туьсуьвге карсы службасынынъ специалистлери йылды от туьспеге болатаган эки болжалга боьледилер: язлык-яй эм куьз-кыс мезгиллер. Язлыкта от туьседи коьп квартиралы турак уьйлер балконында таьмеки тартув, СНТ-да кокысты ягув, оьлен тутанып янув ман байланыста.

Куьз мезгилинде от туьспеге болады йылытув уьшин кулланылатаган электроалатлардан эм пеш ягувдан. Статистикада белгилегенлей, сав йыл бойы коьп от туьсуьвлер орын табады турак уьйлерде. Бу от туьсуьвлерде коьп аьдемлер кателенедилер эм ян бередилер.

Турак уьйлерде болатаган баьри от туьсуьвлерге аьдем себепши болады: кулланувга толысынша яравлы пешлер мен пайдалынмайды, электросетьке коьп электроалатлар салынады.

От туьсуьвге карсы кагыйдагыларды тутпасанъыз, уьйинъизден, уьй муьлкинъизден, бирерде яшавдан да айырылмага боласыз. Балаларынъызды от туьсуьвге карсы кагыйдалар ман таныстырынъыз, эм сизинъ яшав кебинъиз оларга уьлги болсын.

А.Анваров, боьлик етекшиси, иш службасынынъ подполковниги.