• Сегодня: Пятница, 9 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Ойын кызыклы оьтти

admin
Октябрь18/ 2017

Турнирди КПРФ Ногай РК уйгынлады, «Ногайский район» МО администрациясы ягыннан колдан келген коьмек этилинди. Уйгынлав куллыкларда КЦСОН-нынъ Ясуьйкенлердинъ эм сакатлардынъ куьндизги ял алув боьлигининъ заведующийи Зарема Оразбаева белсенли катнасты.

 Турнир озгарувга деп клубтынъ фойеси яракланган: Кызыл байрак, ДР Халк йыйынынынъ депутаты, КПРФ Ногай районъ РК 1-нши секретари М.Авезовтынъ куьш салувы ман озган шараларынынъ суьвретлер-эсабыннан стенд аьзирленип илинген, кубоклар тизилген.

Турнирди Мурзадин Алибекович ашты. Ол элимиздинъ тарихи, Совет Союзы заманы акында хабарлады. Солай ок депутат ойнавшыларга уьстинликлер йорады. Сонъ буьгуьнги ойынлардынъ бас тоьрешиси Рашид Отарбаев йыйылганларды, турнирдинъ басланувы ман кутлап, ойыннынъ йорыклары ман таныстырды. Ойынларда Терекли-Мектеб авыл яшавшылары, Кизляр эм Тарумов районларыннан командалар катнастылар. Олардынъ сырасында  КЦСОН Ясуьйкенлердинъ эм сакатлардынъ куьндизги ял алув боьлигининъ социаллык буйымлар ман канагатланатаганлар да бар эди, айтпага: З.Муллаев, А.Аюпов,О.Алимов. Ойынлар кызыклы аьлде оьттилер. Сырагылары бойынша 1-нши орынды Ибрагим Мамаев (Тарумов районы) бийледи, ога Кубок, ДР шахмат федерациясынынъ президенти М.Сулеймановтан 1-нши дережели дипломы тапшырылды. 2-нши орынга — Амирхан Акманбетов, 3-нши орынга — Камиль Мирзаханов (Тарумов районы), 4-нши орынга Алимхан Аюпов тийисли болдылар.Баргылы орынларды бийлеген шахматислердинъ аьр бирисине акшалай баргы эм орынларына коьре 2-нши, 3-нши дережели дипломлар тапшырылды. Баьри ойын катнасушыларга сувенир кубоклар эм В.Лениннинъ суьврети болган кишкей календарьлер берилди.

 КПРФ Ногай РК турнирди озгарувда карыж яктан коьмек эткенлерге, баьри ойын катнасувшыларга,Р.Отарбаевке оьз разылыгын билдиреди.

Н.Кожаева.

Суьвретте: М.Авезов турнир катнасувшылары ман.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group