«Тюрклер алтыны» фестивали

Россиядынъ ФАДН етекшиси Игорь Баринов форум катнасувшыларын хошлай берип, булай деди:

– Бизим форум – ол туьрли регионлардан яслар тюрк халкларынынъ тарих-маданият асабалыгын саклав соравлары бойынша сулып пан боьлиспеге болган, Россияда биринши эм ялгыз уллы билимлендируьв майдан болады. Сосындай шаралар яслар сырасында халклар ара катнасларды ийгилендирмеге эм Россия халкларынынъ маданиятын байытпага демевлик этеди».

Шарадынъ ашылувында РФ  Президентининъ Администрациясынынъ етекшисининъ орынбасары Магомедсалам Магомедовтынъ  хошлав адреси окылды. Солай ок форумда яслар кызыклы аьдемлер мен таныстылар, йолыгыстылар, айтпага Игорь Баринов пан, Миллетлик ислер бойынша Патшалык Думасынынъ Комитетининъ председатели Ильдар Гильмутдинов пан, Россиядынъ 113-нши космонавты, Россия Федерациясынынъ Баьтири Сергей Ревин мен, РФ Патшалык Думасынынъ депутаты Николай Валуев пен  эм баскалар ман.

Солай ок фестиваль катнасувшылары  тюрк халкларынынъ асабалыгын саклав бойынша 47 социаллык  проектлер аьзирлегенлер. Ийги деп Н.Айтувгановадыкы,П.Глушковадыкы, В.Кузьминнинъ, Д.Испаевадынъ эм Э.Сеитовадыкы айырымланды. Енъуьвшилердинъ атын йыйылганларга  Россия ФАДН етекшиси И.Баринов, Кемер областининъ Губернаторынынъ орынбасары Е.Пахомова, вице-губернатор, Оренбург областининъ иш политикасы бойынша Оренбург областининъ Оькиметининъ председателининъ орынбасары В.Баширова  билдирдилер.

Н.Кожаева.

Суьвретте: фестиваль катнасувшылары.