«Темирден туьйме ясаган» йигит

Ирмагомет Манкаев – сондай талаплы куллыкшылар сырасыннан. Ол аьли 5 йылдан бери Ногай «ДЭП-29» ОАО коллективинде экскаватордынъ машинисти болып ислейди. Ис йолдасларынынъ айтувы ман, ол техника яктан анъламаган эм билмеген куллык йоктыр. Кайсы исти де онынъ «алтын коллары» ерине еткерип толтырар.  Ирмагомет оьзине беркитилген экскаваторы ман йолдынъ энъил ерлерин балшык пан коьтереди. Оннан баскалай, ол техникага ремонтты, сваркады да онълы этеди. Ондайларга бурынгы атайлар «темирден туьйме ясар» дегенлер. Сол себептен аьр водительге де, механизаторга да Ирмагомет керекли аьдем эм оны баьриси де ис суьерлиги, нызамлыгы, аьдемшилиги уьшин сыйлайды.