Эсли аьдем – уьйдинъ нуры, саьвлеси

– Эслилердинъ коьнъилин коьтеруьв, оларга ярдам этуьв­ – бизим аьр биримиздинъ киели борышымыз, сога коьре куьндегилик исимизде энъ де йогары борышты толтырып, оьзимизди наьсипли деп сеземиз. Сыйлы яс- уьйкенлер, оьзлеринъизди сакланъыз, биз болсак дайым да сизинъ касынъызда, ярдам этпеге аьзирмиз.
Солай ок ясуьйкенлерге, баьтир несилге каратылган соьзлерин, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов, «Ногайский район» МО администрациясынынъ маданият боьлигининъ етекшиси Я.Кудайбердиев, КПРФ Ногай РК секретари О.Мемеков, «Ногайский район» МО-сынынъ Согыс эм ис ветеранлар советининъ председатели А.Сангишиев, социаллык службасынынъ ветераны С.Куштакова, Яшавшыларды социаллык яктан коршалав фондынынъ етекшиси М.Бекбулатов, ясуьйкенлер – Ш.Аджибаев, З.Аджибаев, К.Рахмедова, У.Елманбетова, боьликте канагатланатаганлар сырасыннан М.Таушева, Т.Кулунчакова, М.Али-мова шыгып соьйледилер. Бу шарада йыйылган яс- уьйкенлердинъ бала заманында, Уллы Аталык согысыннан сонъгы йылларда коьрген кыйынлыклары акында коьп айтылды.
Солай ок йырлавшыларымыз Я.Кудайбердиев, М.Шаникеев, Э.Бекишиев, Батыр-Мурза авыл маданият уьйининъ етекшиси Б.Джумагулова, ясуьйкен Т.Кулунчакова кешликтинъ ийгилигин арттырдылар, оларды йырламага ортага шарады юритуьвшилер Г.Кокоева ман Б.Курманова шакырдылар.
Буьгуьнги кешликтинъ конаклары кувандылар, бийидилер, йырладылар, туьрли конкурсларда катнастылар, курылган бай сыпырага олтырдылар. Боьликте канагатланатаган ясуьйкенлер кешликке келип бир-бири мен йолыкканларына суьйинетаганларын, мунда коьнъиллери коьтерилгенин, сосындай шара уйгынлаган КЦСОН етекшиси Г.Капитуллаевага уьйкен савбол айттылар. Оьз шеретинде Гульфира Мавлимбердиевна шарады озгарувда карыж яктан коьмек эткен «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамовка, Ногай районында ДР бо- йынша РФ ОПФ етекшиси Х.Мамаевке, Яшавшыларды социаллык яктан коршалав фондынынъ етекшиси М.Бекбулатовка (5 мынъ маьнет акша бергенлер), ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» етекшиси М.Караевке, Ногай районы бойынша Россия ОМВД етекшиси А.Койлубаевке, Ногай районында ЭГС етекшиси А.Куруптурсуновка (3 мынъ маьнет бергенлер), Ногай район ветеринар управлениесининъ етекшиси М.Баймурзаевке (1 мынъ маьнет берген), КПРФ Ногай РК (500 маьнет берген), озгарувда катнаскан маданият управлениесининъ куллыкшыларына эм «Рандеву» кафесининъ куллыкшысы Б.Эмреева оьз разылыгын билдиреди.
Н.Кожаева.
Суьвретте: кешликтен коьринис.