• Сегодня: Понедельник, 29 мая, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 29 Курал айы, 2023

ХАЛКЫ ЭДИ ОЙЫНДА

admin
Ноябрь01/ 2017

Расул Сеитовты арамыздан кешкен деп айтпага тилимиз кыска болады. Ол айындырыктай кыска болган яшавынынъ ишинде ногай маданиятына бай салмагын косып уьлгирди.
1975-нши йыл Сеитовлардынъ аьелинде ногай эр бала тувганда, ога Расул деп ат бердилер. Расул оьсип йигит болды. Икон-Халк мектебинде билим алган. Шынты ногай йырлавшысы, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ ат казанган маданият куллыкшысы Расулдынъ оьз халкына суьйими уьйкен эди. Бала шагыннан Кудай ногай ясты йырлав оьнери мен яратты. Расул сол оьнерин оьстируьв мырадта Карашай-Шеркеш патшалык педагогикалык университетининъ музыка-педагогикалык боьлигине туьседи. Расул Карачаевск каласында студент йылларында, ногай миллетли кызларды эм ясларды тоьгерегине йыйып, оьзи язган ногай йырларын йырлап, оларда патриотлык сезимин оьз йырлары ман беркитип келген. Мен де сол йылларда студент болып ногай кызлар ман, Расулдынъ колында гитара саз алаты ман халкы, онынъ тарихи, баьтирлери акында йырлаган йырларын тынълап, онынъ тек аякка турып баслаган яратувшылыгынынъ шайыты да болганман. Сол студент заманында Расулдынъ ялынлы оьнери, ногай халкын юреги мен суьюви бары ашык сезилди. Онынъ яратувшылыгы, кенъге тамырлар йиберип, янъы тыныс алып, оьрленип баслады. Ногай яс коьплеген ятлавларынынъ эм йырларынынъ авторы болды. Расул яшавды, ярасыклыкты куьшли суьйген, аьр бир суьйиниши мен, сезими мен язган шыгармаларында халкы ман боьлиспеге алгасайтаган эди. Онынъ алдында янъы мыратлар, кенъ йоллар тоьселдилер. 1995-нши йыл, халк маданиятына аз болса да косымын этейим деп, музыка дерисиннен окытувшысы «Маьметекей» деген художестволык яратувшылык кружогын уйгынлайды. Бир йылдан сонъ, кружок ансамбльге айланып, онынъ каравшыларынынъ саны да оьсип баслайды. 2002-нши йыл «Маьметекей» халк ансамбли атына тийисли этиледи. Ол «Маьметекей» фольклор-хореографиялык ансамблине яшавынынъ 20 йылларын багыслап келди. Ол тек Карашай-Шеркеш Республикасында таныс болып калмай, ногай халкы яшайтаган баьри регионларында да болып, оьз конъырав сеси мен ногайлардынъ юреклеринде халкына шынты суьйимди эндирип, оьстирип келген. Онынъ «Канглы», «Бердазы», «Арсламекей», «Ногай хан», «Ойда орайда» эм сондай баска канатлы йырларын ясуьйкенлер де, яслар да суьйип тынълаганлар. Оьз конъырав сеси мен ол Россия, республика оьлшеминде оьткен фестивальлерининъ, ярысларынынъ, байрамлардынъ коьп кере катнасувшысы, енъуьвшиси болып келген. Анъсыздан халк бил-билининъ яшавы уьзилди. Яс яшавы уьзилсе де, онынъ канатлы йырлары ушып, халктынъ эсинде, юреклеринде яшап, оьз халкына, тувган ерине, тарихине суьйимин оьстирип келеди.
Атасынынъ йолын ызлап, буьгуьнлерде Расулдынъ баслаган исин кызы Саида да бардырады. Буьгуьнлерде ол «Маьметекей» фольклор-хореографиялык ансамблин етекшилеп келеди. Буьгуьнлерде Расул Муссовичтинъ атын «Маьметекей» ансамбли эм Икон-Халк маданият уьйи тийисли кепте юритип келеди. 
Коьплеген йырлардынъ авторы, композитор, оьнерли аранжировщик Расул Сеитовтынъ аты, ярык юлдыз болып, ногай халкынынъ эсинде, юреклеринде дайымга яшайды. 
Г.Нурдинова,
Суьвретте: Р.Сеитов.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group