• Сегодня: Суббота, 25 марта, 2023
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 25 Навруз айы, 2023

Адабиат дослыгынынъ эки кешлиги

admin
Ноябрь01/ 2017

Ярыста 105 кеспили эм адабиат суьювшилери катнастылар. Олар 400-ге ювык ислерин каравга берген эдилер. 13 номинациялар бойынша лауреатлар белгилендилер. 
Кала администрациясынынъ аькимбасы О.Полумордвинов ярыста катнаскан шаирлерге эм язувшыларга Сый дипломларын, савгалар тапшырды. 
Шарадынъ оьтуьвинде Астрахань области бойынша «Эдиге» деген ногай маданиятынынъ ямагат организациясынынъ яслар орталыгы «Энъ сонъгы сыдырам сага, меним Ногайым!» деп аталган орыс тилине ерли шаир Юрий Щербаков пан коьширилген ногай шаирлерининъ ятлавлар эм поэма йыйынтыгынынъ презентациясын озгарды. 
Сосы йыйынтыкты Яслар орталыгынынъ етекшиси Э.Идрисов савга этип шаирлер А.Култаевке эм Ю.Щербаковка тапшырды. Оннан сонъ шаирлер-коьшируьвшилер Ю.Щербаков, Д.Немировская, М.Лазарева оьзлери коьширген А.Култаевтинъ бир неше ятлавларын окыдылар. Шаир, композитор эм актер К.Костина шаир А.Култаевтинъ соьзлерине оьзи язган «Меним йырлайтаган шоьллигим», «Шоьллигим меним» деген йырларды гитара ман йырлап эситтирди. 
Махачкаладан келген шаир А.Култаев онынъ ятлавларын коьширген эм соьзлерине йырлар язган аьдемлерге уьйкен разылыгын билдирди. Йыйылганларга ол Дагестаннынъ Язувшылар союзынынъ аьрекети акында хабарлады. Оннан сонъ шаир ногай эм орыс тиллеринде бир неше ятлавларын окып эситтирди. Соьйтип биринши йолыгыс тамамланды. 
Экинши йолыгыс сосы каладынъ яратувшылык ягыннан оьстируьв орталыгынынъ уьйкен залында «Адабиат дослыгы-халклар дослыгы» деген шакырув астында адабиат-музыкалык кешлик кебинде оьткерилди. Йолыгыста областьте яшайтаган баьри де миллетлер ваькиллери ортакшылык эттилер. Шаирлер оьзлерининъ яратувшылыгы акында хабарлай келип, ана эм орыс тиллеринде язганларын окып эситтирдилер. Ярыс лауреатлары оьзлери коьширген шаирлердинъ ятлавлары ман йыйылганларды таныстырдылар. Йыйылганлар берген соравларына яваплар алдылар. 
Кешликти Астрахань областининъ Язувшылар союзынынъ председатели Ю.Щербаков юритти. Йыйылганларга байрам концертин Астраханьнинъ патшалык губернаторлык ансамбли коьрсетти эм онынъ аьр бир номерин йыйылганлар хош коьрип алдылар. 
Сосы адабиат кешликлери тагы да бир кере адабиат байланысы керегин эм халклар ара дослыкты эм байланысты оьстирмеге амал беретаганын коьрсетти. 
З.Шугаипова, 
Махачкала каласы. 
Суьвретте: ярыстынъ енъуьвшиси Д.Немировскаяга Астрахань кала администрациясынынъ аькимбасы О.Полумордвинов диплом тапшырув мезгили.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group