• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Иси мен сый казанган

admin
Ноябрь01/ 2017

Ол 1947-нши йыл коьп балалы аьелинде тувган. Сол заманлардынъ авырлыгына да карамастан, ата-анасы кызга тийисли тербия берип, оны ийги билим алсын деп, сав куьшин салып келдилер. Кыскаяклы Ставрополь каласындагы медициналык училищесинде билим алып, фельдшер кесписин байырлайды. Тувган авылына келип, бас деп йогары яваплылыкты, сабырлыкты, бир кепте турувды талаплайтаган, юреги мен сайлаган кесписи бойынша сулыбын оьстирип келеди. Сол сапатлардынъ аьр кайсысы да Мутлухан Алупкашевнага келисли эди. Ол куьннинъ аьлине де карамастан, кешекуьндиз демей, авырыган аьдемге да- йым ярдам этпеге алгасайтаган эди, бир де баскадынъ кыйынлыгы, авырувы касыннан оьтип кетип болмайтаган эди. 
Яны ман сайлаган кесписи эм аркасында бай сулыбы болса да, ол дайым янъы йолларга ымтылып барган. 1976-ншы йыл К.Л.Хетагуров атындагы Сырт-Осетия патшалык университетинде оьз билимин оьстирип келеди. Соьйтип, ол биология эм химия дерислериннен окытувшы болып мектебте куллык этип баслайды. Бу аьрекетинде де ол сулыбын байытып, ис йолдаслары арасында уьйкен сый-абырай ман пайдаланды. Коьп йыллар бойы намыслы, яваплы аьрекети эм кеспи усталыгы уьшин Мутлухан Алупкашевна коьп кере Сый грамоталары эм савгалары ман савгаланган. 
Оны сыйлы мерекеси мен кутлап, берк ден савлыкты, онъайлыкты, тынышлыкты, дайым йогары коьнъилди йорайман. 
Г.Елгишиева, 
Махмуд-Мектеб авыл китапханасынынъ етекшиси. 
Суьвретте: М.Омаргазиева.
 
Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group