• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Енъуьвши болдылар

admin
Ноябрь01/ 2017

Ол зат тек мектебке тувыл, савлай авыл уьшин де уьйкен оьктемлик тувдырады. 
8-нши октябрьде Калинин авылында Ногай районнынъ авыл мектеблерининъ командалары арасында оьткен ярыстынъ полуфинал кезеги оьткен эди. Сол ойында Кумлы эм Бораншы авыллар командалары финалга шыккан эди. 
14-нши октябрьде Нариман авыл орталык стадионында футбол ойынынынъ финал кезеги уйгынланып оьтти. Тиресуьвли, кызыклы ойыннынъ тамамында Кумлы авылыннан ойын командасы 1-нши орынга тийисли этилди. 
Енъуьвши команда Сый грамотага, Коьшпели кубогына тийисли этилди. 
Авыл яшавшысы, арендатор Курманбай Нурлубаев енъуьвшилерге деп, оьз атыннан савга эсабында 5 мынъ маьнет акша тапшырды. 
Ойын оьтеектен алдын Д.Шихмурзаев атындагы мектеб окувшыларынынъ командасынынъ агзаларын ойын сулыплыгына авыл яшавшылары Каиргали Танашев эм Арслан Кулушев уьйретуьвде ярдамластылар. Авыл яшавшылары, школа администрациясы сол ясларга коскан уьлиси, эткен ярдамы уьшин уьйкен разылыгын билдиредилер. 
Енъуьвши командага, келеекте де оьтеек «2018-нши йылдынъ язлык кубогы» деген футбол бойынша ойынында ортакшылык этип, тагы да енъуьвши болып шыкканын йораймыз.
Г.Нурдинова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group