• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Маьселелер шешилмеге коьп калмады

admin
Ноябрь02/ 2017

ДР Оькиметининъ Председателининъ орынбасарынынъ исин юритуьвши, Экономика министрининъ исин юритуьвши Р.Юсуфов Орта-Тоьбе авыл яшавшылары ман йолыгысып, аьр бир аьдемнинъ соравына явап бермеге шалысты. Ол авылга киргенлей ок, 2013-нши йылдан алып курылган, ама кулланувга берилмейтаган, авыл яшавшылары пайдаланып болмайтаган коьгилдим от акында соравды коьтерди. 

2013-нши йылдан алып, авылдынъ орамларында газ трубалар оьз бойларын коьрсетип турадылар, тек уьйлерге аькелетаган йылувлыгы йок. Исти толтырган куллыкшылардынъ белгилеви мен 8 миллион 100 мынъ маьнет акшадынъ куллыгы этилген, уьйлерге ягарлыкты йиберер уьшин аьли де 1 миллион 250 мынъ маьнет акшадынъ куллыклары этилмеге керек, тек, оькинишке, алдынгы этилген куллыклардынъ да акшасы тоьленмеген.
Авылда курылган, тек аьли де аз болмаган куллыклары калган мектеб меканына да Р.Юсуфов барды. Сонынъ акында да ол авыл яшавшылары ман соьйледи. 
– Авыл мектебин кутарар уьшин 40 миллион акша республика бюджетиннен шыгарылган, сол акша, эш те, мектебти эндиги окув йылына кулланувга бермеге етер, – деди ол.
Йол маьселеси де йолыгыс бойынша коьтерилди, ДР Оькиметининъ Председателининъ орынбасарынынъ исин юритуьвшисининъ соьзине коьре, тез арада шешилмеге керек.
Авыл яшавшылары атыннан келген конакларга разылыгын окытувшы Айгуль Сагиндикова билдирип, ол оьз соьзинде авылда бар маьселелер акында да айтты. Бас деп ол авылда сув кытлык экени акында билдирди эм сол маьселеди тез арада шешпеге соьз берген «Ногайский район» МО аькимбасы М.Аджековка ярдам этпеге Р.Юсуфовка тилек салды. 
Орта-Тоьбе авылында Экономика министрининъ исин юритуьвши Р.Юсуфов пан йылы хабарласув аьлинде оьтти. 
Авыл яшавшыларынынъ соьзине коьре, Раюдин Юсуфов Орта-Тоьбе авылында биринши кере конакта тувыл. Ол, оьзи айтканлай: «…Мен оьзимди бир аз болса да, Орта-Тоьбеден деп те санайман…». Ол келип кетсе, авылда бир туьрленислер болатаган. Аьли де авыл яшавшыларынынъ сенимлери бар. Авылда ийги якка туьрленислер болар…
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: Р.Юсуфов Орта-Тоьбе авылында конакта.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group