• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Янъы маданият уьйи кулланувга берилди

admin
Ноябрь02/ 2017

Червленные Буруны авыл яшавшыларынынъ сондай куьезин боьлмеге ДР маданият министрининъ исин толтырувшы Зарема Бутаева, «Ногайский район» МО администрация аькимбасы Мухтарбий Аджеков, маданият управлениесининъ етекшиси Я.Кудайбердиев эм «Айланай» ансамблининъ етекшиси М.Ваисов барган эдилер. Келген конаклар аьр бир боьлмеге кирип, авыл маданият куллыкшылары ман танысып, олардынъ куллыкларына йогары баа бердилер. 
ДР маданият министрининъ исин юритуьвши Зарема Ажуевна буьгуьнлерде ярастырув ислер юритилетаган Ногай патшалык театрынынъ эм «Айланай» ансамблининъ етекшилери мен хабарласты. 
Червленные Буруны авылында маданият уьйининъ ашылувына багысланган байрамда «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы М.Аджеков, авыл яшавшыларын сондай шатлыгы ман кутлап, ДР Оькиметине сондай колтыклавы уьшин разылыгын билдирди. 
– Буьгуьн Червленные Буруны авылында – уьйкен байрам. Бу янъы меканыннан эндигиден алып коьплеген ат казанган маданият куллыкшылары шыгаягына бек сенемиз, – деди М.Аджеков. 
Зарема Бутаева оьз соьйлевинде ногай маданиятынынъ байлыгы акында айтты эм бизим халкымыздынъ маданият куллыкшыларынынъ йогары кеспилик усталыгын белгилеп озды. 
Бизим хабаршы. 
Суьвретте: янъы маданият уьйининъ ашылувында.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group