• Сегодня: Четверг, 23 марта, 2023
  • Буьгуьн: Киши юма, 23 Навруз айы, 2023

Яслай отта кайнаган

admin
Ноябрь02/ 2017

20-ншы оьмирдинъ басында Дагестанда «Танг-Чолпан» ямагат-политикалык эм адабиат-художестволык журналы баспаланып баслаган. Журналдынъ янында ямагат яшавга эм адабиатка караслары ювык болган язувшылар, публицистлер, аьлимлер, суьвретшилер йыйылганлар. Онынъ редакторлары миллет маданияттынъ белгили аьрекетшилери, революционер-демократлар Нухай эм Зайналабид Батырмурзаевлер ( атасы ман увылы) болганлар. 
Зайналабид Батырмурзаев Хасавюрт округынынъ Аксай авылында белгили язувшы Нухай Батырмурзаевтинъ аьелинде тувган. Ол, Хасавюрттагы училищеди уьстинликли тамамлап, билимин оьстируьвин Астраханьде, Бахчисарайда, Бакуда, сонъ Казаньде бардырган. Казаньде ерли социал-демократлар ман ювыкласкан. Тувган ерине кайтып, З.Батырмурзаев училищеде окытувшы болып ислеген. 20 ясында онынъ аты поэт, драматург, публицист деп белгили болган. 
З.Батырмурзаев Дагестанда Совет власти курылсын деп куьрескенлердинъ бир алдышысы болган. Ол Хасавюрт эм Бабаюрт округларынынъ революционный комитетининъ председатели этип сайланган, Дагестанда революция эм партизан козгалысынынъ уйгынлавшыларынынъ бириси деп белгили болган. 
З.Батырмурзаев кыска яшав яшаган.Бактысы ман язылган 22 йыл ишинде ол бек коьп куллык эткен.1919-ншы йыл Зайналабид атасы ман бирге бир куьн деникиншылар ман оьлтирилген. 
Н.Кожаева. 
Суьвретте: З.Батырмурзаев.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group