«Туьрклер алтыны» фестивали

Россиядынъ ФАДН етекшиси Игорь Баринов форум катнасувшыларын хошлай берип, булай деди: 
– Бизим форум – ол туьрли регионлардан яслар туьрк халкларынынъ тарих-маданият асабалыгын саклав соравлары бойынша сулып пан боьлиспеге болган, Россияда биринши эм ялгыз уллы билимлендируьв майдан болады. Сосындай шаралар яслар сырасында халклар ара катнасларды ийгилендирмеге эм Россия халкларынынъ маданиятын байытпага демевлик этеди. 
Шарадынъ ашылувында РФ Президентининъ Администрациясынынъ етекшисининъ орынбасары Магомедсалам Магомедовтынъ хошлав адреси окылды. Солай ок форумда яслар кызыклы аьдемлер мен таныстылар, йолыгыстылар, айтпага, Игорь Баринов пан, Миллет ислери бойынша Патшалык Думасынынъ Комитетининъ председатели Ильдар Гильмутдинов пан, Россиядынъ 113-нши космонавты, Россия Федерациясынынъ Баьтири Сергей Ревин мен, РФ Патшалык Думасынынъ депутаты Николай Валуев пен эм баскалар ман. 
Солай ок фестиваль катнасувшылары туьрк халкларынынъ асабалыгын саклав бойынша 47 социаллык проектлер аьзирлегенлер. Ийги деп Н.Айтувгановадынъ, П.Глушковадынъ, В.Кузь-миннинъ, Д.Испаевадынъ эм Э.Сеитовадынъ ислери айырымланды. Енъуьвшилердинъ атын йыйылганларга Россия ФАДН етекшиси И.Баринов, Кемеров областининъ Губернаторынынъ орынбасары Е.Пахомова, вице-губернатор, Оренбург областининъ ишки политикасы бойынша Оренбург областининъ Оькиметининъ председателининъ орынбасары В.Баширова билдирдилер. 
Н.Кожаева. 
Суьвретте: фестиваль катнасувшылары.